Campylobacter 2006

Antalet fall med campylobacterinfektion minskade under 2006 med 11 % jämfört med 2005. Totalt rapporterades 6 078 fall varav 29 % smittades i Sverige. De inhemska fallen minskade med 20 %. Flertalet av de fall som rapporterades smittade i Sverige anmäldes under sommarmånaderna juni-augusti. Incidensen minskade i alla län utom Blekinge och Uppsala län där en ökning sågs. Den största minskningen sågs i Jämtlands men även i Kalmar och Västmanlands län.

För anmälda fall med inhemsk smitta var de flesta i åldersgruppen 0–4 år (11 %), medan av det totala antalet anmälda fall fanns ett stort antal i åldersgruppen 20–24 år (11 %). Av samtliga rapporterade fall var drygt hälften män (53 %). I så gott som alla åldersgrupper övervägde andelen män. Mat och vatten angavs vara den huvudsakliga smittkällan. Av dem som smittats utomlands hade de flesta smittats i Thailand, Spanien och Bulgarien.

Förbättrade typningsmetoder

För att i framtiden bättre kunna studera smittvägar vid campylobacterinfektion har en utvärdering och optimering av befintliga typningsmetoder utförts vid SMI. Med en detaljerad mall (microarray), där samliga kända gener i Campylobacter jejunis arvsmassa fanns representerade, jämfördes befintliga DNA-baserade typningsmetoder med varandra. Studien visade att den så kallade pulsfältgelelektrofores-metoden (PFGE) med viss modifiering gav tillfredställande information om släktskap mellan olika campylobacterstammar. För framtida studier av smittvägar vid campylobacterinfektion kommer denna modifierade typningsmetod att användas vid SMI.

Gå till toppen av sidan