Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 13 fall av denguefeber motsvarande en incidens av 0,1 fall per 100 000 invånare, vilket är en minskning med 78 procent jämfört med 2020 (n=58; figur 1). Antalet fall är den lägsta noteringen sedan denguefeber blev anmälningspliktig år 2004. Medianåldern var 36 år (spridning 5–74 år) med flest fall i åldersgruppen 30–39 år. 62 procent av fallen var män (n=8).

Flest fall rapporterades smittade i Asien (n=7) följt av Karibien (n=3) och Afrika (n=2). Ett fall saknade uppgift om smittland. Det vanligaste smittlandet var Indien (n=4) och för Thailand, som varit vanligaste smittland i mer än 10 år, rapporterades inga fall 2021.

De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige smittas uteslutande i endemiska länder. Minskat resande under 2021 har bidragit till färre antal fall än normalt.

Figur 1.Antalet rapporterade fall av denguefeber under åren 2012–2021.

Stapeldiagram över antalet fall av denguefeber 2012-2021. Senaste toppen sågs 2019, därefter avtagande trend och mycket få antal fall 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer