Difteri klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Difteri 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av difteri.

Difterivaccinet ger skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom men inte mot att bli infekterad med de bakterier som orsakar sjukdomen. Under den senaste tioårsperioden har fem fall av luftvägsdifteri diagnostiserats med varierande symtombild, samt tre fall med asymtomatiskt bärarskap i luftvägarna. Dessutom har 27 fall av huddifteri diagnosticerats, framförallt vid odling av prover från svårläkta sår.

Läs mer