Difteri

Difteri klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Difteri 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades fem fall av difteri. I samtliga fall rörde det sig om huddifteri som drabbat män mellan 20 och 90 år. Fyra fall hade okänd vaccinationsstatus och ett fall var ovaccinerat. Fyra fall misstänktes vara smittade utomlands och ett i Sverige. Inga utbrott eller inhemsk spridning av korynebakterier rapporterades 2018. Av de 32 difterifall som har rapporterats under den senaste tioårsperioden var tio smittade i Sverige och infekterade med Corynebacterium ulcerans, och 22 smittade utomlands och infekterade med C. diphtheriae. Thailand har varit det vanligast förekommande misstänkta smittlandet, med fem smittade personer under de senaste tio åren. Bland dessa 32 fall var huddifteri den vanligaste kliniska formen; endast 6 fall var luftvägsdifteri.

Under 2018 inkom 28 isolat av korynebakterier till Folkhälsomyndigheten för toxinpåvisning. Av de fem toxinpositiva isolaten var fyra av arten C. diphtheriae och ett av arten C. ulcerans. Det totala antalet analyserade isolat har ökat de senaste åren, sannolikt som en följd av att de regionala laboratorierna gått över till andra diagnostiska metoder som gör att difteribakterier påvisas oftare än tidigare.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om difteri
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Frågor och svar om difteri och stelkramp
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport

Gå till toppen av sidan