Difteri – sjukdomsstatistik

Lyssna

Difteri klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Difteri 2015

Under 2015 rapporterades totalt nio fall av difteri.

En ovaccinerad, asylsökande 16-årig pojke från Afghanistan visades ha luftvägsdifteri, men han reste vidare till Finland innan diagnosen var säkerställd. Händelseförloppet finns utförligt beskrivet i en vetenskaplig artikeln Respiratory diphtheria in an asylum seeker from Afghanistan arriving to Finland via Sweden. Två personer som vistats en längre tid i Somalia, en kvinna och hennes tre-åriga barn, diagnosticerades med difteri efter hemkomsten till Sverige. Barnet, som var vaccinerat, hade huddifteri medan modern var asymtomatisk bärare av en difteribakterie i svalget. Modern var troligtvis vaccinerad.

Övriga sex personer diagnosticerades med huddifteri. Tre var asylsökande ungdomar, 16–17 år gamla, smittade i Eritrea respektive Libyen och med okänd vaccinationsstatus. Tre var kvinnor i 35- till 60-års ålder hemmahörande i Sverige, varav en var ovaccinerad och övriga två hade oklar vaccinationsstatus.

Epidemiologisk trend

Luftvägsdifteri var vanlig i Sverige innan nationell vaccination infördes på 1940-talet, men har sedan dess blivit en mycket ovanlig diagnos. Endast sex fall har rapporterats under den senaste tioårsperioden (tabell 4). Ingen av dem som hade luftvägsdifteri var fullständigt vaccinerad och de flesta hade smittats utomlands. Ökningen av antalet difterifall under 2015 kan delvis kopplas till det stora antalet flyktingar som kom under året. Laboratoriernas val av diagnostiska metoder spelar dock också stor roll. Vid övergång till nyare metoder, såsom MALDI-TOF, påvisas ett bredare spektrum av agens i provmaterialet och därför påträffas difteribakterier oftare än tidigare.

Tabell. Anmälda fall av difteri 2006-2015.
Sjukdomsform 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Luftvägs-difteri 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1
Huddifteri 0 0 1 0 0 0 1 2 3 7
Asymto-matisk bärare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 1 0 1 1 0 2 2 2 3 9

Sammanfattning

Luftvägsdifteri är fortfarande en mycket ovanlig diagnos och inga inhemska fall rapporterades under året. De fall av huddifteri vi sett de senaste åren beror på att vaccinet endast ger skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom och inte mot att bli infekterad med difteribakterien.

Med tanke på smittrisken i andra länder bör grundskyddet mot difteri alltid ses över inför en utlandsresa samt hos definierade riskgrupper såsom asylsökande från områden med låg vaccinationstäckning och vissa yrkesgrupper (t.ex. personal inom sjukvård, tull- och polisväsendet, personer som arbetar med asylsökande). En påfyllnadsdos rekommenderas vart 20:e år till alla vuxna.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Difteri – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 2 / 0,69 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,31 1 / 0,31 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,79 0 / 0
Jönköping 0 / 0 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,08 1 / 0,08
Stockholm 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,04 0 / 0
Södermanland 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 1 / 0,34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 2 / 0,11 0 / 0 3 / 0,17 1 / 0,06 1 / 0,06 1 / 0,06 4 / 0,24 2 / 0,12
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 1 / 0,01 3 / 0,03 4 / 0,04 4 / 0,04 0 / 0 4 / 0,04 5 / 0,05 4 / 0,04 4 / 0,04 9 / 0,09 3 / 0,03