Under 2013 rapporterades två fall av huddifteri orsakade av C. diphtheriae. Båda var unga män (23 respektive 30 år gamla) som hade fått infekterade sår under vistelse i Thailand. Båda var vaccinerade med fyra vaccindoser mot difteri Vaccinet ger dock inget skydd mot att bli infekterad med difteribakterien utan endast mot allvarlig toxinutlöst sjukdom

Epidemiologisk trend

Sjukdomen var vanlig i Sverige innan nationell vaccination infördes på 1940-talet, men har sedan dess blivit en mycket ovanlig diagnos. Endast tio fall rapporterades under perioden 2004–2013. Sex fall var orsakade av C. diphtheriae och hos fyra påvisades toxinproducerande C. ulcerans. Fyra personer hade en klinisk bild av luftvägsdifteri, och hos övriga isolerades bakterien från hudsår. Ingen av dem som drabbades av luftvägsdifteri var fullständigt vaccinerad.

Sammanfattning

Vaccinationsprogrammet mot difteri har haft en mycket god effekt och det finns ingen smittspridning i Sverige. Ingen förändring i det epidemiologiska läget sågs 2013.

Difteri finns fortfarande i stora delar av världen och den långsiktiga övervakningen av sjukdomen behöver fortsätta med tanke på risken för importsmitta. Med tanke på smittrisken i andra länder bör grundskyddet mot difteri alltid ses över inför en utlandsresa och hos definierade riskgrupper. Socialstyrelsen rekommenderar en påfyllnadsdos vart 20:e år till alla vuxna. Nästa seroimmunitetsstudie i vaccinuppföljningen är planerad till år 2015. Studien kommer att mäta nivåerna av difteriantikroppar i olika åldersgrupper för att kontrollera att immuniteten i befolkningen fortsatt är tillfredsställande.