Under 2015 rapporterades totalt nio fall av difteri.

En ovaccinerad, asylsökande 16-årig pojke från Afghanistan visades ha luftvägsdifteri, men han reste vidare till Finland innan diagnosen var säkerställd.* Två personer som vistats en längre tid i Somalia, en kvinna och hennes tre-åriga barn, diagnosticerades med difteri efter hemkomsten till Sverige. Barnet, som var vaccinerat, hade huddifteri medan modern var asymtomatisk bärare av en difteribakterie i svalget. Modern var troligtvis vaccinerad.

Övriga sex personer diagnosticerades med huddifteri. Tre var asylsökande ungdomar, 16–17 år gamla, smittade i Eritrea respektive Libyen och med okänd vaccinationsstatus. Tre var kvinnor i 35- till 60-års ålder hemmahörande i Sverige, varav en var ovaccinerad och övriga två hade oklar vaccinationsstatus.

* Händelseförloppet finns utförligt beskrivet i en vetenskaplig artikel: Sane J, Sorvari T, Widerström M, Kauma H, Kaukoniemi U, Tarkka E et al. Respiratory diphtheria in an asylum seeker from Afghanistan arriving to Finland via Sweden, December 2015. Euro Surveill. 2016;21(2):pii=30105. DOI

Epidemiologisk trend

Luftvägsdifteri var vanlig i Sverige innan nationell vaccination infördes på 1940-talet, men har sedan dess blivit en mycket ovanlig diagnos. Endast sex fall har rapporterats under den senaste tioårsperioden (tabell 4). Ingen av dem som hade luftvägsdifteri var fullständigt vaccinerad och de flesta hade smittats utomlands. Ökningen av antalet difterifall under 2015 kan delvis kopplas till det stora antalet flyktingar som kom under året. Laboratoriernas val av diagnostiska metoder spelar dock också stor roll. Vid övergång till nyare metoder, såsom MALDI-TOF, påvisas ett bredare spektrum av agens i provmaterialet och därför påträffas difteribakterier oftare än tidigare.

Tabell. Anmälda fall av difteri 2006-2015.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Luftvägs-difteri

1

0

0

1

0

2

1

0

0

1

Huddifteri

0

0

1

0

0

0

1

2

3

7

Asymto-matisk bärare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Totalt

1

0

1

1

0

2

2

2

3

9

Sammanfattning

Luftvägsdifteri är fortfarande en mycket ovanlig diagnos och inga inhemska fall rapporterades under året. De fall av huddifteri vi sett de senaste åren beror på att vaccinet endast ger skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom och inte mot att bli infekterad med difteribakterien.

Med tanke på smittrisken i andra länder bör grundskyddet mot difteri alltid ses över inför en utlandsresa samt hos definierade riskgrupper såsom asylsökande från områden med låg vaccinationstäckning och vissa yrkesgrupper (t.ex. personal inom sjukvård, tull- och polisväsendet, personer som arbetar med asylsökande). En påfyllnadsdos rekommenderas vart 20:e år till alla vuxna.