Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades fyra fall av difteri där samtliga var huddifteri (åldersspridning 3–63 år). Tre fall hade sannolikt vaccinerats mot difteri och ett fall hade okänd vaccinationsstatus. Tre av fallen misstänktes vara smittade utomlands och det fjärde fallet var en hushållskontakt till ett av de importerade fallen. För ett av fallen påvisades bakterierna även i svalget, dock utan några påvisade symptom. Totalt testades 22 isolat under 2019 (2018, n=28) och samtliga 4 toxinpositiva isolat var av arten Corynebacterium diphtheriae.

Det totala antalet analyserade isolat har ökat under den senaste tioårsperioden, sannolikt som en följd av att de regionala laboratorierna gått över till andra diagnostiska metoder som gör att difteribakterier påvisas oftare än tidigare. Under denna tioårsperiod har 30 fall av huddifteri och 5 fall av luftvägsdifteri diagnostiserats. Vaccinet ger skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom men inte mot att bli infekterad med difteribakterien.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om difteri
Tabellsamling – årsrapporter 2019