Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Enterohemorragisk E. coli infektion 2017

Bakgrund

Infektion med Enterohemorragisk E. coli (ehec) är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor. Nötkreatur är den huvudsakliga reservoaren för bakterierna. Ehec-infektion är vanligast hos små barn, men förkommer i alla åldersgrupper. Infektionen kan ge allt ifrån milda symptom till blodig diarré samt leda till njursvikt på grund av så kallat hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Dödsfall förekommer men är ovanligt.

Utfall

Under 2017 rapporterades 504 fall motsvarande en av incidens 5 fall per 100 000 invånare (figur 1 och 2). Ungefär 6 av 10 fall (296) smittades i Sverige.
År 2017 rapporterades 18 fall ha drabbats av komplikationen HUS, varav 13 var smittade i Sverige. De senaste två åren har fler fall rapporterats med HUS jämfört med tidigare år. Två utbrott pågick under 2016 och början av 2017 där flera fall utvecklade HUS (LÄNK se fördjupad information mikrobiologi för typning av fall med HUS). Under 2016 blev det även obligatoriskt att i smittskyddsanmälan ange ifall patienten drabbats av HUS, vilket kan göra att något fler fall rapporteras med HUS än tidigare.

Figur 1. Antalet fall av Enterohemorragisk E. coli 1998–2017. (Statistiken före och efter 2004 är inte jämförbar p. g. a. ändrad anmälningsplikt).

Graf som visar antalet fall av ehec 1998-2017

Figur 2. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) under åren 2005–2017, totalt samt uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige.

Graf som visar incidensen av ehec 2005-2017

Ålder och kön

Förekomsten av ehec för fall smittade i Sverige år 2017 var, som tidigare, vanligast i de yngsta åldersgrupperna 0 år och 1–4 år (figur 3). Av samtliga fall var 235 män (47 procent) och 269 kvinnor (53 procent). Av de 18 HUS-fallen var 11 barn under 10 år, 10 fall var kvinnor/flickor och 8 fall var män/pojkar.

Figur 3. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av rapporterade fall 2017 i olika åldersgrupper uppdelat efter smittad i Sverige eller utomlands.

Graf som visar incidensen av ehec uppdelad i smittland 2017

Smittland

Antalet smittade utomlands är det lägsta på sex år. Under året rapporterades 201 fall som smittade utomlands. Flest fall rapporterades från Turkiet (20 fall), Egypten (17 fall), Spanien (16 fall) samt Grekland och Marocko (9 fall vardera). Historiskt sett så har Turkiet och Egypten varit de länder utanför Sverige där flest svenskar smittas av ehec. Antalet fall från dessa länder har dock minskat drastiskt vilket kan vara en effekt av förändrade resvanor.

Geografisk fördelning i Sverige

År 2017 hade Västerbottens län högst incidens av fall smittade av ehec inom Sverige (8,6 fall per 100 000 invånare) följt av Örebro län (7,7) och Hallands län (7,4), jämfört med 2,9 fall per 100 000 invånare för smittade i Sverige (figur 4). Den ökning som ses i Örebro län är sannolikt ett resultat av att ehec sedan juni 2017 ingår i det analyspaket som används vid alla fecesprover.

Figur 4. Incidens av ehec 2013–2017 för fall smittade i Sverige. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare. Län markerade med vit färg hade inte några rapporterade fall av ehec det aktuella året.

Kartor som visar incidens av ehec 2013-2017 för fall smittade i Sverige

Säsongsvariation

Ehec brukar rapporteras med en tydlig säsongsvariation med störst andel fall (både inhemska och utlandssmittade) under sommar och tidig höst. För 2017 rapporterades högst andel inhemska fall under juli, augusti och september.

Utbrott

Under 2017 har inget större utbrott inträffat, däremot var det två utbrott som startade under 2016 och där personer insjuknade under början av 2017. Vid sju tillfällen har misstanke om kontakt med nötkreatur eller intag av livsmedel (kött eller mejeri) från nötkreatur föranlett provtagning av djur. Vid fem av dessa tillfällen har smittkällan bekräftats.

Se fördjupad information om utbrott.

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning av ehec utförs på Folkhälsomyndigheten, isolat både från fall smittade i Sverige och utomlands typas. För 2017 typades isolat från 271 fall. Flera mindre kluster identifierades och en fördjupad analys av resultaten finns beskriven i länken.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Nytt för året

Under 2017 kom nya riktlinjer för uppföljning av ehec-fall. Dessa innebär att det enbart är ehecfall som bär på shigatoxingenen stx2, vilken associeras till HUS, som måste avstängas från till exempel förskola eller riskyrke (Läkartidningen 33-34/2017).

Allt fler kliniska laboratorier går över till multiplexa PCR-paneler för analys av fecesprover. Det innebär att ehec blir en del av analyspaketet istället för att aktivt begära ehec-analys för enskilda fall eller för till exempel barn upp till en viss ålder. Detta kommer att leda till att fler ehec-infektioner upptäcks.

Sammanfattande bedömning

Antalet ehec-fall som smittats i Sverige var lägre under 2017 jämfört med 2015 och 2016, två år då ett par större utbrott påverkade antalet fall. Sett över en längre tidsperiod ses en ökande trend i incidensen. En utökad screening av sjukdomsfall och ändrade laboratoriemetoder är faktorer som påverkar antalet anmälda fall.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om ehec

Tabellsamling - årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Infektion med EHEC/VTEC – Ett nationellt strategidokument