Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

2001

Nittiosex fall anmäldes under året, varav 90 från behandlande läkare och 77 från laboratorierna. Av anmälningarna med uppgift om smittland uppgavs att 63 personer smittats i Sverige och 27 personer utomlands. Av de 96 anmälda personerna var 57 kvinnor. Majoriteten av de anmälda personerna var barn; 31 barn i åldern 0–4 år, 15 barn i åldern 5–9 år och åtta barn i åldern 10–14 år. Flest fall anmäldes från V Götaland (26 fall), Halland (22 fall) och Skåne (18 fall).