Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

2002

Totalt anmälda fall ökade markant jämfört med föregående fyra år, vilket kan förklaras av de två utbrott som skedde under året. Detta medförde också att en större andel (84 %) av fallen smittades i Sverige jämfört med tidigare år.

Majoriteten av fallen var barn, närmare en tredjedel under fem års ålder. Liksom tidigare år var en övervägande del kvinnor. De mest frekvent angivna inhemska smittkällorna var bad och vistelse på lantgård.

I augusti smittades 11 personer, varav fyra barn, av EHEC efter att ha badat vid ett havsbad på Västkusten. Smittan misstänktes komma från strand eller vatten, vilket dock aldrig gick att verifiera med prover.

I oktober smittades 28 personer i framförallt nordöstra Skåne. Nio av fallen utvecklade HUS. Smittkällan kunde spåras till en lokalt producerad kallrökt korv.

Efter en kraftig minskning av antalet inrapporterade fall efter den stora anhopningen 1997 har trenden vänt och sedan 1999 varit något uppåtgående både vad gäller totala antalet fall och antalet personer smittade i Sverige.