Enterohemorragisk E. coli infektion (ehec) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: EHEC.

Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Mikrobiologisk övervakning av ehec (Enterohemorragisk E. coli)

Årsrapport

2000

Totalt rapporterades 97 fall under år 2000, varav 96 var kliniskt anmälda. Av dessa var 30 personer smittade utomlands. För en person saknas uppgift om smittland och resterande personer hade smittats i landet. Den mest frekvent dokumenterade smittkällan i landet var under året sekundärsmitta från annan person. Bland annat har det på en ort i landet varit elva smittade personer, vilka alla tillhörde samma smittkedja. Lantdjur var en annan smittkälla.

Vi har kännedom om en person som utvecklade hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), orsakat av E. coli O157. Hos tre andra personer som också utvecklade HUS var detta orsakat av andra serotyper.