Enterohemorragisk E. coli infektion (ehec) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: EHEC.

Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Mikrobiologisk övervakning av ehec (Enterohemorragisk E. coli)

Årsrapport

2006

Under 2006 anmäldes totalt 265 fall av EHEC-infektion, varav 68 % hade smittats i Sverige. Minskningen från 385 anmälningarna 2005 kan vid en första anblick tyckas mycket stor, men räknas de personer som ingick i ”salladsutbrottet” bort skedde ingen större förändring mellan de båda åren.

De flesta inhemskt smittade fallen rapporterades under sommarmånaderna. Hälften av anmälningarna kom till SMI under juni-augusti. Som vanligt var det barn i åldersgruppen 0–9 år som stod för den största andelen anmälningar (41 %). 32 % fler kvinnor än män rapporterades ha infekterats av EHEC. Könsskillnaden berodde på att relativt många fler kvinnor än män över 30 år hade smittats.

Liksom tidigare år anmäldes många personer från Halland och Västra Götaland, men Skåne låg 2006 i topp med flest fall. De höga skånska siffrorna berodde delvis på att länet stod för det största EHEC-utbrott som rapporterades under året.

Utbrott

  • Vid ett tillfälle åt barn från olika dagis i samma kommun i Skåne gemensam lunch bestående av korv, potatismos och grönsaker. 7 av barnen insjuknade med EHEC och sekundärt även 3 familjemedlemmar. Salladen provtogs men inga bakterier hittades.
  • l I juni besökte en dagisgrupp i Halland en lantgård, där de hade picknick i en hage tillsammans med betande får. Flera av barnen insjuknade i mag-tarmsymptom och EHEC O121 kunde isoleras från en 1-årig flicka. Samma bakteriestam återfanns hos fåren, vilket kunde bekräftas med PFGE-analys.