Totalt rapporterades 97 fall under år 2000, varav 96 var kliniskt anmälda. Av dessa var 30 personer smittade utomlands. För en person saknas uppgift om smittland och resterande personer hade smittats i landet. Den mest frekvent dokumenterade smittkällan i landet var under året sekundärsmitta från annan person. Bland annat har det på en ort i landet varit elva smittade personer, vilka alla tillhörde samma smittkedja. Lantdjur var en annan smittkälla.

Vi har kännedom om en person som utvecklade hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), orsakat av E. coli O157. Hos tre andra personer som också utvecklade HUS var detta orsakat av andra serotyper.