Under årets första del brukar få EHEC-fall anmälas, men 2004 var antalet extremt lågt. Det första inhemska fallet rapporterades i april. Under augusti observerades en kraftig topp, vilken delvis kan förklaras med utbrottet under Gothia cup. Generellt sett ökade antalet anmälningar under andra halvåret drastiskt, vilket till stor del berodde på den nya smittskyddslagen.

Bland de inhemskt anmälda fallen var könsfördelningen relativt jämn, men liksom under många tidigare år med en lätt övervikt av kvinnor. Åldersfördelningen liknade den under tidigare år. Ökningen var spridd över alla åldersgrupper hos båda könen.

Vissa förändringar kunde observeras i spridningen av inhemska anmälningar över landets län. I Stockholm och Jönköping skedde en tydlig ökning. I det senare fallet kunde denna förklaras av en prevalensstudie, där faecesprover från alla barn under tio år screenades rutinmässigt för EHEC. I de ”klassiska” EHEC-länen Skåne och Halland låg antalet anmälningar av inhemska fall kvar på samma låga nivå som året innan. Följaktligen utgjorde dessa procentuellt sett en mindre del av landets fall än tidigare. Från Västra Götaland rapporterades ett stort antal fall, av vilka ett antal kunde kopplas till Gothia cup.

Endast ett utbrott rapporterades

I samband med fotbollsturneringen Gothia Cup i juli insjuknade fjorton personer, deltagare och ledare, från olika delar av Sverige med samma typ av EHEC O157. Troligen kom smittan från den mat de hade ätit i ett antal skolor under turneringen. Endast ett fall rapporterades från utlandet, trots det stora deltagandet i Gothia Cup från andra länder.