Trender

Under 2008 anmäldes totalt 304 fall av EHEC-infektion, vilket är en ökning med 16 % jämfört med 2007 (263 fall). De inhemska fallen var för första gången färre än de utlandssmittade, men komplikationerna var svårare. Inhemska fall har i ett längre tidsperspektiv utgjort 65–85 % av samtliga fall, men en ökning av andelen utlandssmittade har noterats de senaste åren.

Ålder och kön

Könsfördelningen var relativt jämn med något fler kvinnor än män. Barn och ungdomar under 20 år utgör drygt hälften av de inhemska fallen och barn upp till 5 år en femtedel. Det är också i denna åldersgrupp som komplikationer av infektionen kan bli svårast. Under 2008 avled två barn av komplikationer och dessvärre kunde smittkällan inte hittas i något av fallen. Dödsfall orsakade av EHEC-infektion är annars mycket ovanligt i Sverige.

Geografisk fördelning

Av inhemskt smittade anmäldes flest fall, liksom tidigare år, från Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Halland. Incidensen är högst i Halland.

Smittland

Över 50 % av fallen var utlandssmittade av vilka flest var smittade i Turkiet, Egypten och Mexico.

Utbrott och smittvägar

Under året rapporterades liksom de flesta tidigare år mest sporadiska fall och mindre anhopningar av fall, exempelvis kopplade till övriga familjemedlemmar, daghem eller restaurang. Oftast kunde smittkällan inte identifieras. Ett tiotal utredningar gjordes tillsammans med veterinära myndigheter angående misstänkta kopplingar mellan djur, gårdar och humanfall och för knappt hälften kunde kopplingen bekräftas genom analys av DNA-profil på Smittskyddsinstitutet. Den vanligaste smittkällan som framkom vid dessa utredningar var opastöriserad mjölk eller köttprodukter.

Serotyper och säsongsvariation

Av de inhemska fallen, från vilka EHEC-bakterier kunde isoleras, hade 57 serotypen O157:H7. Den näst vanligaste typen var O145 och denna orsakade ett daghemsutbrott. Därefter kom O26, O103, O91 och O121. De inhemska O157-fallen hade en topp under sommarmånaderna, men var i övrigt relativt jämnt fördelade under året med mindre ökningar vid tidpunkten för de olika anhopningarna av fall, till exempel i januari.

Fall av EHEC-infektion anmäls normalt med en topp under sommaren. Redan under 2007 noterades att denna topp var lägre och kom senare än under tidigare år. Detta var också tydligt under 2008 och flest fall inträffade först i september.