Trender

Under 2009 anmäldes totalt 228 fall av EHEC-infektion. Detta är en minskning med 25 % sedan 2008 (304 fall). Drygt hälften (54 %) av fallen var inhemskt smittade. Dessa minskade under 2009 med 15 % jämfört med 2008. Incidensen för inhemskt smittade EHEC-fall var 1,34. Det är den lägsta incidensen sedan flera år tillbaka och följer den minskande trend som noterats för inhemsk EHEC-smitta de senare åren.

Kön och ålder

Könsfördelningen var liksom tidigare år jämn. När det gäller åldersfördelningen för EHEC-infektion utgör barn en viktig grupp. Barn och ungdomar under 20 år utgjorde under 2009, liksom tidigare år, knappt hälften av de inhemskt smittade fallen. Den största åldersgruppen var små barn (1–4 år) som utgjorde en knapp fjärdedel av de inhemska fallen.

Geografisk fördelning

Flest inhemska fall anmäldes från Västra Götaland, följt av Skåne, Stockholm och Jönköping. Incidensen ger däremot en annorlunda bild. Jönköping hamnar i topp med en incidens på 4,8 och därefter Halland (3,0) och Södermanland (2,6 ). Halland har genom tiderna varit det län som har haft högst incidens av inhemsk EHEC, men 2009 var incidensen lägre än på flera år. Det återstår att se om det är ett trendbrott eller en engångshändelse.

Smittland

Knappt hälften av fallen var utlandssmittade (42 %). Antalet utlandssmittade minskade med 38 % jämfört med 2008. En minskning av utlandssmittade fall av vatten- och livsmedelssjukdomar noterades för flera olika sjukdomar under 2009 och kan delvis förklaras av ett minskat utlandsresande under 2009. För dem som smittades utomlands var variationen av smittländer stor, men Egypten och Turkiet låg i topp.

Säsongsvariation

EHEC-fall anmäls med en tydlig säsongsvariation och med flest fall under sommarmånaderna. Årets topp noterades i augusti.

Serotyper

Av de fall som anmäldes under 2009 typades 144/228 (63 %). Av dessa var serotypen O157:H7 vanligast med 45 fall, varav omkring hälften inhemskt smittade (22 st) från sen vår till tidig höst. Antalet inhemska O157 har inte varit så lågt sedan 2001. De utgjorde endast en tredjedel av antalet O157 år 2008. Den vanligaste inhemska subtypen av O157:H7 (Hallandstypen) dominerade även 2009, men en av varianterna (smiH = typisk H) minskade från 17 till endast 1 fall, vilket delvis kan förklara årets totala minskningen av inhemska O157.
Antalet fall av O157 har varierat från år till år och det är ännu för tidigt att säga om den noterade minskningen är en stabil nedåtgående trend. Den näst vanligaste inhemska typen var O26, följd av O121, O103 och O145.

Utbrott

Majoriteten av årets fall var sporadiska. De få anhopningar av EHEC-fall som utreddes under året bestod av familjemedlemmar eller var fall med kopplingar till gårdar där man haft picknick eller druckit opastöriserad mjölk. Ett utbrott med få fall, men där en omfattande utredning gjordes, var ett vattenburet utbrott i Östergötland under sommaren, där en familj insjuknade med EHEC O145. Familjen fick sitt vatten från en borrad brunn som delades med flera andra fastigheter. Vid SMI gjordes en odling av råvatten från ­brunnen. I odlingen påvisades EHEC O145 med samma PFGE-mönster som hos fallen. I kranvatten i den aktuella fastigheten påvisades EHEC med PCR men bakterien kunde inte isoleras. Detta var första gången som EHEC kunnat odlas från brunnsvatten i samband med utbrott. Utbrottet utreddes i samverkan med flera andra berörda myndigheter och en omfattande provtagning utfördes av enskilda brunnar och avlopp, samt av djur på gårdar i omgivningen. EHEC O145 kunde dock inte påvisas annat än i den aktuella brunnen. Utredningen visade dock på en långvarig kontamination av brunnsvattnet. Brunnen sanerades och en spricka som upptäcktes på 12 meters djup tätades. Provtagning därefter visade att vidtagna åtgärder varit effektiva.