Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.

ESBL-producerande Enterobacteriaceae (nuvarande Enterobacterales) 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 7 860 fall av ESBL-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 75 fall per 100 000 invånare, en minskning med 4 procent jämfört med 2020 (n=8230; figur 1). Kliniska prover (urin, blod och cerebrospinalvätska) och screeningprover (feces, rectum och perineum) stod för 73 procent respektive 17 procent av fallen (n=5703 respektive n=1359). Övriga prover stod för tio procent av fallen (n=798). Incidensen för fall som upptäcks med screening och kliniska fall har minskat med 54 procent respektive 21 procent sedan 2019. Den totala incidensen för alla fall minskade med 28 procent under samma period. Under 2021 rapporterades 719 fall där ESBL orsakat invasiv sjukdom vilket är jämförbart med 2020 (n=727). Av dessa hade 29 procent ett tidigare känt bärarskap (n=205).

Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor (67 procent, n=5268) än män. Medianåldern för kvinnor var 50 år (spridning 0–100+ år) och för män 67 år (spridning 0–100+ år). Incidensen var högst i åldersgruppen barn under ett år (240 fall per 100 000 invånare) och i gruppen 80 år och äldre (239 fall per 100 000 invånare, figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är sannolikt ett resultat av screening på neonatalavdelningar och kontaktspårning vid nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion vanligt förekommande, vilket förklarar den högre incidensen i denna grupp.

Likt tidigare år ses skillnader i incidens mellan regionerna. Under 2021 sågs en tvåfaldig skillnad i incidens mellan regionerna med lägst och högst incidens (46 till 106 fall per 100 000 invånare).

Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli (E. coli) som isolerades från 85 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) med nio procent. Under 2021 påvisades fem mindre kluster av ESBL baserat på helgenomsekvensering. Ett kluster med åtta fall startade 2020 och endast ett ytterligare fall rapporterades 2021. Fyra kluster (3 fall per kluster) var av ESBL-producerande E. coli och ett kluster var av ESBL-producerande K. pneumoniae (9 fall). Alla dessa kluster var vårdrelaterade.

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per typ av prov samt totalt under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar incidensen av ESBL uppdelat per typ av prov samt totalt under åren 2012-2021. Den totala incidensen likt incidensen för screeningprov (feces, rectum, perineum) har ökat fram till 2016 men därefter minskat.  För kliniska prover (urin, blod cerebrospinalvätska) ökade incidensen fram till år 2019. Likt den totala incidensen och incidensen för screeningprover minskade incidensen för kliniska prover kraftigt mellan 2019 och 2020 för att sedan plana ut under 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per kön och ålder under 2021.

Stapeldiagrammett visar incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae (nuvarande Enterobacterales) per kön och ålder under 2021. Incidensen i ålders- och könsgrupper speglar den förväntade förekomsten av urinvägsinfektion i de olika grupperna, där kvinnor dominerar i åldersgrupperna 1-4 år till 50-59 år. Hos barn under 1 år och hos äldre män 60 år och äldre är urinvägsinfektioner nästan lika vanliga som hos kvinnor. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer