I början av 1980-talet rapporterades de första infektionerna med tarmbakterier som bildade ”extended spetrum beta-lactamases” (ESBL) från Europa. Sedan 2001 har invasiva isolat av Escherichia coli övervakats nationellt (ResNet) och inom europeiska unionen (EARSS). Sedan några år ingår även Klebsiella pneumoniae i denna övervakning. Antalet rapporterade ESBL-producerande isolat har ökat de senaste åren. Antalet rapporter om utbrott av ESBL-producerande bakterier har också ökat, både nationellt och internationellt. ESBL-producerande Enterobacteriaceae blev anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen den första februari 2007 men det krävs endast laboratorieanmälan. Detta innebär en enklare rutin för anmälan, men den epidemiologiska informationen om smittland, smittväg och provtagningsorsak saknas.

Trender

Från februari 2007 till årets slut rapporterades 2 099 ESBL-fall. Rapporter kom från alla 21 landsting. Incidens för riket var 22,9 fall per 100 000 invånare. Sett till antalet anmälda fall är ESBL hos gramnegativa tarmbakterier ett större problem än MRSA.

Figur 1. Incidens per 100 000 invånare i Sverige av ESBL per län för de första 11 månaderna med anmälningsplikt, feb–dec 2007.

Figur 1. Incidens per 100 000 invånare i Sverige av ESBL per län för de första 11 månaderna med anmälningsplikt, feb–dec 2007.

Den höga incidensen för Uppsala är ett resultat av det kontrollprogram som initierades för att komma till rätta med det sjukvårdsrelaterade ESBL-utbrott med Klebsiella pneumoniae som startade våren 2005. Utbrottet förefaller nu vara under kontroll och antalet fall med utbrottsstammen minskar.

Art och undersökningslokal

Fördelning av fynd av olika arter hos patienter hos vilka ESBL-bildande tarmbakterier (enterobacteriacaeae) påträffats:

 • E.coli  1 651
 • Klebsiella pneumoniae  260
 • Proteus mirabilis  29
 • Citrobacter species  7
 • Salmonella species  3
 • Annan Enterobacteriaceae  59
 • Fynd av två arter hos samma patient  51
 • Fynd av 3 arter hos samma patient  3
 • Fynd av 4 arter hos samma patient  1
 • Uppgift om art saknas 35
 • Totalt anmälda patienter  2 099

Enligt första insända laboratorierapport per fall var bakterierna från urin i 70 % av fallen. Näst vanligast var feces med 13 %. Dessa prover torde utgöras av screeningprover eftersom ESBL normalt inte ger tarmsymptom. ESBL-producerande bakterier från sår kom på tredje plats och utgjorde 5 % av alla fall. Bland samtliga inrapporterade laboratorierapporter hade 101 patienter invasiva ESBL-Infektioner, 100 med infektion i blod och en med bakterien i hjärn-/ryggmärgsvätska.

Köns- och åldersfördelning

Totalt inrapporterades 1 399 kvinnor och 695 män med ESBL-producerande Enterobacteriaceae. I 5 fall var kön inte angivet. Patienter återfanns i alla ålderkategorier. Köns- och åldersfördelning varierade beroende på art. 69 % av alla E. coli-ESBL-fall var kvinnor, med en medelålder på 55 år, för männen var medelåldern 61 år. Fallen med Klebsiella pneumoniae-ESBL var nästan jämt fördelade mellan könen och hade en högre medelålder, 68 år för kvinnor och 67 för männen.

Under februari anmäldes något färre fall än senare, möjligen på grund av att anmälningsrutinerna var under inkörning. Under höst- och vintermånaderna rapporterades något fler fall jämfört med övriga månader.

Figur 3. Antal inrapporterade ESBL-fall per månad feb–dec 2007.

Figur 3. Antal inrapporterade ESBL-fall per månad feb–dec 2007.

ESBL-aktivitet hos bakterierna förekommer ofta samtidigt med annan resistens mot till exempel kinoloner och/eller trimetoprim. Detta innebär att behandlingsalternativen vid vanligtvis relativt okomplicerade urinvägsinfektioner minskar.