Bakgrund

Denna grupp utgörs av tarmbakterier som producerar enzymer som kallas betalaktamaser med utvidgat spektrum, ESBL. De är resistenta mot antibiotika som hör till grupperna penicilliner och cefalosporiner. ESBL-generna sitter ofta på plasmider vilket medför att de kan överföras mellan olika bakterier både inom och mellan arter.

ESBL-producerande Enterobacteriaceae har varit anmälningspliktig enligt smittskyddslagen för kliniska mikrobiologiska laboratorier sedan februari 2007. Då klinisk anmälan saknas för fallen, är informationen för ESBL-fallen begränsad till ålder, kön och provtyp.

Från 2010 ändrades definitionen av ESBL till att innefatta inte bara klassiska ESBL (=ESBLA), som inhiberas av klavulansyra utan även plasmidmedierade AmpC-betalaktamaser (=ESBLM) och metallo-betalaktamaser/karbapenemaser (= ESBLCARBA). I mars 2012 utvidgades anmälan av bakterier med ESBLCARBA till att inkludera både en anmälan från laboratoriet samt en kliniska anmälan från behandlande läkare och smittspårningsplikt infördes.

Anmälan av ESBL-producerande Enterobacteriaceae enligt smittskyddslagen

Totalt anmäldes 9584 fall 2015, en ökning med 8 % jämfört med 2014. Sedan 2007 har antalet fall ökat kontinuerligt årligen med 8-33 %. Den nationella incidensen var 97 fall per 100 000 invånare (Figur 1). En ökning av incidensen sågs i 17 av 21 län, högsta incidensen hade Jönköpings län (143 fall per 100 000 invånare). Det var nära en trefaldig skillnad i incidensen mellan länen. Skillnaden kan delvis förklaras av olika screeningsrutiner och att laboratorierna har olika diagnostiska rutiner.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av ESBL-producerande Enterobacteriaceae per län 2011-2015.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av ESBL-producerande Enterobacteriaceae per län 2011-2015.ESBL-producerande Enterobacteriacea

Den vanligast rapporterade ESBL-producerande arten var Escherichia coli, som stod för 86 % av fallen och den näst vanligaste arten var Klebsiella pneumoniae (9 %). Tabell 1 visar de vanligaste rapporterade arterna för ESBL-fallen 2015.
I 56 % av fallen påvisades bakterierna i urin, därefter följde feces med 21 %, rectum 13 %, blod 4 % och sår 2 %. Odling från feces och rectum har stadigt ökat under de senaste åren och används för screening och smittspårning. Under 2015 rapporterades 578 invasiva fall av ESBL-producerande bakterier (576 i blod och 2 i likvor). Det är en ökning med 11 % jämfört med 2014 då 520 fall rapporterades. Av de 578 fallen var 473 nya fall 2015 medan 105 hade känt bärarskap sedan tidigare år.

Tabell 1. Artfördelning av ESBL-producerande Enterobacteriaceae 2015.

ArterAntal fallAndel (%)
Escherichia coli 8462 85,6
Klebsiella pneumoniae 850 8,6
Proteus mirabilis 95 1,0
Shigella species 47 0,5
Citrobacter species 37 0,4
Salmonella species 7 0,1
Enterobacreiaceae (andra arter eller inte rapporterat) 326 3,3
Totalt antal rapporterade fall9884*

* Hos 276 patienter rapporterades två eller fler ESBL-producerande arter vilket medför ett högre antal isolat än antal rapporterade fall.

Incidensen i olika grupper baserade på ålder och kön för både E. coli och K. pneumoniae avspeglar förekomsten av urinvägsinfektioner i grupperna (Figur 2). ESBL-producerande E. coli var vanligare hos kvinnor (65 %) än hos män. Kvinnorna hade en medianålder på 47 år jämfört med 59 år för män. En jämnare fördelning mellan könen sågs för K. pneumoniae med ESBL (52 % kvinnor), medianåldern var 54 år för kvinnor och 61 år för män.

Figur 2. Fördelning per ålder, kön och provtyp inom anmälda fall av ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae år 2015.

Figur 2. Fördelning per ålder, kön och provtyp inom anmälda fall av ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae år 2015.

Utbrott

Under 2015 rapporterades ett livsmedelsrelaterat utbrott med ESBL-producerande Shigella. Totalt drabbades 42 personer och en trolig smittkälla var importerad färsk koriander.
Ett mindre antal kluster med ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae har rapporterats från neonatalavdelningar under 2015. Även en mindre spridning av ESBL-producerande E. coli som drabbade nio personer på ett äldreboende rapporterades under året.

Läs mer om ESBL-producerande Enterobacteriaceae i Swedres-Svarm 2015.
Swedres-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Swedres-Svarm 2015