ESBL (betalaktamas med utvidgat spektrum) är enzymer som medför resistens mot antibiotika som hör till grupperna penicilliner och cefalosporiner. Bakterier som bär på ESBL är ofta samtidigt resistenta mot andra typer av antibiotika, vilket gör dem särskilt svårbehandlade. ESBL kan hittas hos flera olika tarmbakterier.

De resistenta bakterierna orsakar samma typer av infektioner som de känsliga bl.a. urinvägsinfektioner, bukinfektioner och sepsis. Personer som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuka, men vid en infektion riskerar de att få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika. ESBL-producerande Enterobacteriaceae blev anmälningspliktig februari 2007.

Utfall

Incidensen var 107 fall per 100 000 invånare och år, och det totala antalet fall 10 659, under 2016 (figur 1). Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2015. Sedan anmälningsplikt infördes har antalet fall av ESBL-producerande Enterobacteriaceae ökat varje år med 8–33 procent.

Figur 1. Incidens av ESBL-producerande Enterobacteriaceae (anmälda fall per 100 000 invånare) 2008–2016

Incidens av ESBL 2008-2016

Ålder och kön

Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor än män med ESBL-producerande bakterier. Av fallen var 6 783 (64 procent) kvinnor, 3 875 (36 procent) män och ett okänt fall. Medianåldern har minskat med 10 år mellan 2008 till 2016. Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 52 år. Under 2016 var incidensen högst i åldersgruppen 80 år och äldre (figur 2). Bland äldre är urinvägsinfektion en vanlig förekommande bakteriell infektion vilket skulle kunna förklara den högre incidensen i denna grupp. Den höga förekomsten hos nyfödda är förmodligen ett resultat av screening på neonatalavdelningar och kontaktspårning vid nya fall.

Figur 2. Incidens per åldersgrupp av fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae 2008–2016

Figur 2. Incidens per åldersgrupp av fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae 2008–2016

Incidensen i ålders- och könsgrupper fördelat på ESBL-producerande E. coli och K. pneumoniae speglar den förväntade förekomsten av urinvägsinfektion i de olika grupperna (figur 3–6). ESBL-producerande E. coli erhölls från kvinnor i 65 procent av fallen. De hade en medianålder på 44 år jämfört med 60 år för män. För ESBL-producerande K. pneumoniae var fallen mer jämnt fördelade mellan könen, med en medianålder på 60 år för kvinnor och 64 år för män.

Figur 3. Incidensen av ESBL-producerande E. coli hos kvinnor 2016 fördelade på provtyp

Figur 3. Incidensen av ESBL-producerande E. coli hos kvinnor 2016 fördelade på provtyp

Figur 4. Incidensen av ESBL-producerande E. coli hos män 2016 fördelade på provtyp

Figur 4. Incidensen av ESBL-producerande E. coli hos män 2016 fördelade på provtyp

Figur 5. Incidensen av ESBL-producerande K. pneumoniae hos kvinnor 2016 fördelade på provtyp

Figur 5. Incidensen av ESBL-producerande K. pnemoniae hos kvinnor 2016 fördelade på provtyp

Figur 6. Incidensen av ESBL-producerande K. pneumoniae hos män 2016 fördelade på provtyp

Figur 6. Incidensen av ESBL-producerande K. pnemoniae hos män 2016 fördelade på provtyp

Art och undersökningslokal

Liksom tidigare var den vanligast ESBL-producerande arten Escherichia coli, 86 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae med 9 procent. För över hälften av fallen 55 procent påvisades bakterierna i urin (n=5 870), därefter följde feces med 22 procent (n=2 378), rectum med 12 procent (n=1 263) och sårodlingar med 2 procent (n=246). År 2016 var 609 fall med ESBL-producerande bakterier rapporterade som invasiva infektioner, jämfört med 578 fall 2015. Bland dessa var 488 nya fall för 2016 medan 121 fall hade ett känt bärarskap sedan tidigare år. Andelen fall som hittats vid screening (exempelvis feces- och rectumprov) har ökat kontinuerligt sedan 2008 medan andelen fall påvisade i urin har minskat under samma period (figur 7). Men på grund av den totala ökningen så ökar ändå antalet fall påvisade i urin.

Figur 7. Fördelning av provtagningsmaterial för fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae

Figur 7. Fördelning av provtagningsmaterial för fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae

Geografisk fördelning i Sverige

En ökad incidens sågs i 15 av 21 svenska län, med den högsta incidensen i Blekinge (182 fall per 100 000 invånare), figur 8. Den stora variationen i förekomst mellan länen skulle delvis kunna förklaras av olika lokala rutiner för provtagning och screening men även i antal personer som nyligen kommit till Sverige.

Figur 8. Incidens av ESBL-producerande Enterobacteriaceae fördelad på län och provtagningstyp 2016

Figur 8. Incidens av ESBL-producerande Enterobacteriaceae fördelad på län och provtagningstyp 2016

Utbrott

Under 2016 rapporterades ett utbrott med ESBL-producerande K. pneumoniae på ett sjukhus i Stockholms läns landsting. De första fallen rapporterades hösten 2015 och smittspridningen fortsatte under 2016. Ett omfattande arbete utfördes av vårdenheterna i samarbete med vårdhygien- och smittskyddsenhet för att hitta de bakomliggande orsakerna till smittspridningen, smittspåra och förbättra hygienen på de berörda enheterna. Utbrottet bedömdes vara över i mitten av juni 2016. Totalt drabbades 55 patienter. Under året rapporterades även små kluster med både ESBL-producerande K. pneumoniae och E. coli, framförallt från neonatalavdelningar.

Mikrobiologi

Av de anmälda fallen i SmiNet angavs ESBL-typ för 8 335 fall (77 procent). Av dessa var 89 procent ESBLA och 11 procent ESBLM. För 208 fall anmäldes mer än en genotyp.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Antalet fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae fortsätter att öka i Sverige och har ökat stadigt sedan anmälningsplikt infördes. Ökad screening och ökad medvetenhet inom vården kan förklara en liten del av ökningen. Ökat internationellt resande samt under de senaste åren, en ökning av antalet personer som nyligen ankommit till Sverige, har sannolikt också bidragit. Under året rapporterades ett större utbrott med ESBL-producerande K. pneumoniae på sjukhus och även mindre spridningar har noterats på bl.a. neonatalenheter. Det visar på vikten att vården fortsätter arbeta med basala hygienrutiner. Vårdhygieniska åtgärder och arbete för rationell antibiotikaanvändning är centrala för att motverka spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)

Kunskapsunderlag - ESBL-producerande tarmbakterier