Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 10 341 fall av ESBL-producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens av 101 fall per 100 000 invånare – oförändrat jämfört med 2017 (figur 1). Kliniska prov (urin, blod och likvor) stod för 67 procent (n=6943) av fallen, som ökat successivt sedan 2009. Screeningprov (feces, rectum och perineum) utgjorde 27 procent (n=2814) av fallen, trenden för screeningsprov är minskande sedan 2016 (26 procent). Invasiva infektioner ökade med 18 procent (594 till 703 fall) från 2017 till 2018 och av de invasiva fallen hade 22 procent ett tidigare känt bärarskap (n=153/703). Andelen invasiva infektioner hos patienter med ett tidigare känt bärarskap har ökat från 14 procent 2012 till 22 procent 2018. Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor (66 procent, n=6845) än män med ESBL-producerande bakterier. Medianåldern för kvinnor var 50 år (spridning 0-100+) och för män 63 år (spridning 0-100+). Under 2018 var incidensen högst i åldersgruppen 80 år och äldre följt av barn under ett år (figur 2). Incidensen i ålders- och könsgrupper speglar i stort den förväntade förekomsten av urinvägsinfektion i de olika grupperna. Den höga förekomsten hos barn under ett år är förmodligen ett resultat av screening på neonatalavdelningar och kontaktspårning vid nya fall.

En minskad incidens från 2017 till 2018 sågs i 10 av 21 regioner. Vidare sågs en 2,5-faldig skillnad i incidens mellan regionerna med högst och lägst incidens. Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli, som isolerades från 87 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae med 9 procent (tabell). Små spridningar med ESBL-producerande K. pneumoniae eller E. coli noterades vid både neonatalenheter och andra vårdenheter i Sverige under 2018.

Sedan 2016 har den totala förekomsten av ESBL-producerande Enterobacteriaceae inte förändrats, men förekomsten av fall med kliniska prov har ökat över tid. Skillnader i provtagning, screening och kontaktspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på typ av infektion under åren 2009-2018.

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på typ av infektion under åren 2009-2018.

Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på kön och ålder under 2018.

Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på kön och ålder under åren 2009–2018.

Tabell. Artfördelning bland isolaten från fall med ESBL-producerande

Enterobacteriaceae under 2018.

ArterAntal fallAndel, %
Escherichia coli 9205 86,8
Klebsiella pneumoniae 930 8,8
Shigella species 70 0,7
Proteus mirabilis 65 0,6
Citrobacter species 23 0,2
Salmonella species 14 0,1
Övriga enterobacteriaceae 293 2,8
Totalt antal 10600*

*I 301 patienter rapporterades två eller fler ESBL-producerande arter vilket ger ett högre antal isolat än antal fall.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om ESBL-producerande Enterobacteriaceae
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)