Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 10 717 fall av ESBL-producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens av 104 fall per 100 000 invånare – ‭376‬ fall fler jämfört med 2018 (figur 1). Kliniska prov stod för 67 procent av fallen (n=7 129), som ökat successivt sedan 2010. Screeningprov utgjorde 27 procent av fallen (n=2 925). Invasiva infektioner ökade med 19 procent (n=835/703) jämfört med föregående år och av de invasiva fallen hade 23 procent ett tidigare känt bärarskap (n=188/835). Andelen invasiva infektioner hos patienter med ett tidigare känt bärarskap har ökat från 14 procent 2012 till 23 procent 2019. Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor (66 procent, n=7 048) än män. Medianåldern för kvinnor var 49 år (spridning 0-100+) och för män 65 år (spridning 0-100+). Under 2019 var incidensen högst i åldersgruppen barn under ett år följt av 80 år och äldre (figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är förmodligen ett resultat av screening på neonatalavdelningar och kontaktspårning vid nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion vanligt förekommande, vilket skulle kunna förklara den högre incidensen i denna grupp.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

En minskad incidens från 2018 till 2019 sågs i 7 av 21 regioner. Vidare sågs en 2,9-faldig skillnad i incidens mellan regionerna med högst och lägst incidens. Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli, som isolerades från 86 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae med 10 procent (tabell 1).

Sedan 2016 har den totala förekomsten av ESBL-producerande Enterobacteriaceae inte förändrats, men förekomsten av kliniska infektioner har ökat över tid. Skillnader i provtagning, screening och kontaktspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på typ av infektion under åren 2010-2019.

Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på kön och ålder under 2019.

Tabell 1. Artfördelning från fall med ESBL-producerande Enterobacteriaceae under 2019.

ArterAntal fallAndel (%)
Escherichia coli

9489

85,8

Klebsiella pneumoniae

1110

10

Shigella species

54

0,5

Proteus mirabilis

84

0,8

Citrobacter species

36

0,3

Salmonella species

11

0,1

Övriga enterobacteriaceae

278

2,5

Totalt antal

110621

1 (fotnot till totalt antal) För 326 patienter rapporterades två eller fler ESBL-producerande arter vilket ger fler antal isolat än antal fall.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om ESBL-producerande Enterobacteriaceae
Tabellsamling – årsrapporter 2019