Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 8230 fall av ESBL-producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens av 79 fall per 100 000 invånare - en minskning med ‭23 procent (2487‬ fall) jämfört med 2019 (figur 1). Kliniska prover och screeningprover stod för 71 procent respektive 21 procent av fallen (n=5869 respektive n=1730). Invasiva infektioner minskade med 13 procent (n=727) jämfört med föregående år (n=835) och av dessa hade 26 procent ett tidigare känt bärarskap (n=192). ‬‬‬‬‬‬‬‬

Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor (65 procent, n=5383) än män. Medianåldern för kvinnor var 51 år (spridning 0–100+ år) och för män 66 år (spridning 0–100+ år). Incidensen var högst i åldersgruppen barn under ett år följt av 80 år och äldre (figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är förmodligen ett resultat av screening på neonatalavdelningar och kontaktspårning vid nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion vanligt förekommande, vilket skulle kunna förklara den högre incidensen i denna grupp.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

En minskad incidens från 2019 till 2020 sågs i alla 21 regioner. Vidare sågs en 2,6-faldig skillnad i incidens mellan regionerna med högst och lägst incidens.
Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli (E. coli), som isolerades från 87 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) med nio procent.

ESBL-A och M typas inte rutinmässigt inom ramen för de mikrobiella övervakningsprogrammen och utbrottsanalyser sker vid behov. Under år 2020 påvisades 12 mindre kluster där nio av dessa var en vårdrelaterad smittspridning. Övriga tre kluster var mindre spridningar (2-4 fall per kluster) där orsaken och ursprunget till spridningen är okänd (se tabell).

År 2020 minskade antalet fall av ESBL-producerande Enterobacteriaceae kraftigt. Minskningen bedöms till stor del bero på minskat internationellt resande och screening inom vården. Skillnader i provtagning, screening och kontaktspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på typ av infektion under åren 2011–2020.

Linjediagram över ESBL 2011-2020. Kraftig nedgång 2020.

Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacteriaceae uppdelad på kön och ålder under 2020.

Stapeldiagram över ESBL uppdelad på kön och ålder. Flest fall under 1 år och över 80 år

Tabell 1. Kluster av ESBL-producerande E.coli och K. pneumoniae 2020.

ArtESBL-A/M genAntal klusterAntal fall per kluster
E. coli CTX-M 5 2, 3, 3, 4, 10
E. coli CTX-M + CIT 1 12
E. coli CIT 1 2
E. coli DHA 1 2
K. pneumoniae CTX-M 4 2, 3, 10, 12

Läs mer