Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 660 fall av giardiainfektion i Sverige vilket motsvarar en incidens av 6,3 per 100 000 invånare (figur 1). Incidensen var jämförbar med 2020 (6,5 per 100 000 invånare).

Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta där antalet fall varierar med resemönster och flyktingströmmar. Under 2021 smittades 66 procent utomlands (n=436) vilket var något lägre jämfört med 2020 (70 procent; n=470). Flest fall rapporterades ha smittats i Afghanistan (n=46), Etiopien (n=46) och Uganda (n=30). Medianåldern bland utlandssmittade fall var 7 år (spridning 0-74 år) och 59 procent (n=259) var barn under tio år (figur 2).

Bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn och upptäcks främst genom screening i samband med hälsoundersökningar för migranter och asylsökande. I gruppen med högre förväntad prevalens (migranter) som bar på asymtomatisk smitta var 80 procent (n=145) barn under tio år.

Figur 1. Incidensen av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar att fallen smittade utanför Sverige har minskat mellan 2019 och 2020, 2021 ligger på liknande nivå som 2020.. Incidensen för smittade i Sverige ligger på liknande nivå sedan 2012 med en incidens på ca 2. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet fall per åldersgrupp smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt under 2021.

Stapeldiagram visar att barn under 9 år dominerar bland utlandssmittade medan fall smittade i Sverige återfinns mer jämnt bland alla åldersgrupper. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer