Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion under 2015

Giardia lamblia (även kallad G. intestinalis eller G. doudenalis) är ett urdjur, en så kallad protozo, som orsakar tarminfektion. Parasiten kan orsaka diarré och buksmärta men man kan också vara bärare utan symtom. Den utsöndras via avföring och sprids ofta via förorenade livsmedel eller vatten. Smitta på förskolor förekommer och sjukdomen kan även spridas sexuellt. Giardiacystor är motståndskraftiga mot klor och höga temperaturer men känsliga för intorkning.

Utfall

Under 2015 rapporterades totalt 1473 fall av giardiainfektion och av dem rapporterades 1115 som smittats utomlands och 230 fall smittade i Sverige. Jämfört med 2014 var ökningen bland de utlandssmittade 12 procent och bland de som smittats i Sverige 21 procent. (fig. 1).

Figur 1. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion i Sverige och utomlands 2006-2015

Figur 1. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion i Sverige och utomlands 2006-2015Figur 1. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion i Sverige och utomlands 2006-2015

Ålder och kön

Bland de fall som smittades i Sverige 2015 var 25 procent (58 fall) barn under 10 år vilket följer samma mönster som tidigare år (fig. 2). Det rapporteras som regel ungefär lika många män som kvinnor som smittats i Sverige men under 2015 rapporterades fler män än kvinnor, 147 respektive 83 personer. Männen motsvarade 64 procent av de inhemska fallen.

Bland de personer som rapporterades med utlandssmitta var närmare hälften, 46 procent, barn i åldersgruppen 0-9 år (511 fall) (fig. 2), vilket var något fler än 2012 och 2013 då 40 procent av fallen var yngre än 10 år. Bland de utlandssmittade är fler än hälften vanligen män och 2015 motsvarade männen 58 procent (652 fall).

Figur 2. Antalet utlandssmittade respektive inhemskt smittade fall per åldersgrupp rapporterade med giardiainfektion 2015

Figur 2. Antalet utlandssmittade respektive inhemskt smittade fall per åldersgrupp rapporterade med giardiainfektion 2015Figur 2. Antalet utlandssmittade respektive inhemskt smittade fall per åldersgrupp rapporterade med giardiainfektion 2015

Smittland

Vanligaste smittland förutom Sverige var Syrien (176 fall), Somalia (105 fall), Eritrea (82 fall) och Indien (78 fall). För Syrien speglade det stora antalet fall flyktingströmmarna, eftersom landet var ett av de vanligaste ursprungsländerna för asylsökande 2015. Somalia har varit ett av de två vanligaste smittländerna sedan 2009. Då det gäller Indien var det i huvudsak hemvändande svenska turister som diagnosticerades med infektionen.

Geografisk spridning i Sverige

Den högsta totala incidensen sågs i Dalarnas län med 33, 8 fall, Jönköpings län med 32,8 fall samt Hallands län med 31,1 fall per 100 000 invånare. Den högsta incidensen bland de utlandssmittade fallen sågs i Dalarnas och Uppsala län och för de som smittats i Sverige i Hallands och Gävleborgs län. För åtta procent av fallen saknades uppgift om smittland (fig. 3).

Figur 3. Antalet fall per 100 000 invånare (incidensen) per län som smittades i Sverige respektive utomlands 2015

Figur 3. Antalet fall per 100 000 invånare (incidensen) per län som smittades i Sverige respektive utomlands 2015Figur 3. Antalet fall per 100 000 invånare (incidensen) per län som smittades i Sverige respektive utomlands 2015

Säsongsvariation

Bland de inhemska fallen rapporterades de flesta under andra halvåret av 2015, mellan juli och december. En stor andel av de som smittades utomlands rapporterades under perioden september-december (483 fall) och hade troligen samband med flyktingströmmarna som ökade under hösten (fig. 4).

Figur 4. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion och som smittades i Sverige respektive utomlands per månad 2015

Figur 4. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion och som smittades i Sverige respektive utomlands per månad 2015Figur 4. Antalet fall som rapporterades med giardiainfektion och som smittades i Sverige respektive utomlands per månad 2015

Utbrott

Inga utbrott rapporterades under året.

Sammanfattande bedömning

Merparten av giardiafallen smittas utomlands och andelen utlandssmittade ligger årligen runt 80 procent. I vilket land fallen har smittats speglar till stor del flyktingströmmarna men kan även bero på svenskars besök i det forna hemlandet. Under hösten 2015 sågs en ökning av antalet fall i samband med den ökade invandringen, då 43 procent av de utlandssmittade rapporterades under årets fyra sista månader. Personer som nyligen kommit till Sverige utgjorde 54 procent av fall som rapporterats med utlandssmitta under 2015.

Ovanligt många barn rapporterades bland de utlandssmittade under 2015 och nästan hälften av de utlandssmittade var yngre än 10 år. Bland personer som nyligen kommit till Sverige och som bar på smitta utan att ha symtom var andelen barn (0-9 år) 70 procent, vilket sannolikt beror på att giardiainfektion och bärarskap av giardia generellt är vanligare hos barn. Ytterligare en orsak till den stora andelen barn kan vara att Socialstyrelsen rekommenderar screening/undersökning med mikroskopi av asylsökande barn i förskoleåldern vid hälsoundersökning, till skillnad från vuxna (SOSFS 2011:11). Om barnet har en giardiainfektion kan ofta övriga familjemedlemmar inklusive de vuxna i familjen screenas. Det är alltså mycket troligt att fler barn än vuxna undersöks. Av upptäckta fall bland personer som nyligen kommit till Sverige var det ca 10 procent som sökte för akut sjukdom och endast ca 4 procent som diagnosticerades genom smittspårning.