Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2016

Giardia lamblia är en parasit som orsakar tarminfektion. Parasiten kan orsaka diarré och buksmärta, men man kan också vara bärare utan symtom. Den utsöndras via avföring och sprids ofta via förorenade livsmedel eller vatten. Smitta på förskolor förekommer och sjukdomen kan även spridas sexuellt.

Utfall

Incidensen var 15 fall per 100 000 invånare 2016, och det totala antalet fall 1 491. Incidensen har ökat sedan 2011 främst bland dem som smittats utomlands (figur 1 och 2), vilket till stor del beror på ökande antal flyktingar.

Figur 1. Antalet fall med giardiainfektion som smittats i Sverige och utomlands 1998–2016

Figur 1. Antalet fall med giardiainfektion som smittats i Sverige och utomlands 1998-2016

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt 2007–2016

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt 2007–2016.

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 15 år. Av de inhemska fallen 2016 var medianåldern 28 år med spridning mellan 0 till 87 år. Av dessa var 61 (26 procent) barn under 10 år, vilket följer samma mönster som tidigare.

Av de utlandssmittade fallen 2016 var medianåldern 13 år med spridning mellan 0 till 82 år. Bland dessa var 519 (46 procent) barn under 10 år (figur 3).

Figur 3. Antalet fall per åldersgrupp som smittats utomlands respektive i Sverige under 2016

Figur 3. Antalet fall per åldersgrupp som smittats utomlands respektive i Sverige under 2016.

Totalt av fallen var 853 män (57 procent), 624 kvinnor (42 procent) och 14 av okänt kön (1 procent). Bland de som smittats i Sverige var 145 män (63 procent) och 86 kvinnor (37 procent). Vanligen rapporteras lika många män som kvinnor med smittland Sverige, men under 2015 och 2016 rapporterades fler män än kvinnor. Liksom under tidigare år rapporterades fler män än kvinnor bland dem som smittats utomlands. Av dessa var 635 män (56 procent), 493 kvinnor (43 procent) och 12 av okänt kön (1 procent).

Smittland

Under 2016 rapporterades 231 fall som smittade i Sverige och 1 140 fall som smittade utomlands och för 120 fall saknades uppgift om smittland. Flest fall rapporterades från Syrien (202 fall), Afghanistan (126 fall) och Indien (103 fall).

Utbrott

Inga utbrott i Sverige med giardiainfektion har kommit till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2016.

Sammanfattande bedömning

Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta och vanligen smittas runt 80 procent av fallen utomlands. I vilket land fallen smittats speglar till stor del flyktingströmmarna, men även i samband med svenskars besök i det forna hemlandet. Också hemvändande turister rapporteras med giardiainfektion, främst från Indien.

Liksom under 2015 så rapporterades ovanligt många barn bland de utlandssmittade under 2016. Närmare hälften av de utlandssmittade var yngre än 10 år. Bland personer som nyligen kommit till Sverige och som bar på smitta utan att ha symtom var andelen barn (0-9 år) 80 procent. Giardiainfektion och bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn. Infektionen hos barnen upptäcktes främst genom screening. Socialstyrelsen rekommenderar screening/undersökning med mikroskopi av asylsökande barn i förskoleåldern vid hälsoundersökning, (SOSFS 2011:11), men inte för vuxna. Övriga familjemedlemmar inklusive de vuxna i familjen screenas ofta om barnet har en giardiainfektion. Förmodligen finns ett stort mörkertal, då även vuxna kan vara symtomfria och därmed inte kommer att provtas.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Sjukdomsinformation om giardiainfektion

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar