Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2017

Bakgrund

Giardia lamblia är en parasit som orsakar tarminfektion. Parasiten kan orsaka diarré och buksmärta, men man kan också vara bärare utan symtom. Den utsöndras via avföring och sprids ofta via förorenade livsmedel eller vatten. Smitta på förskolor förekommer och sjukdomen kan även spridas sexuellt.

Utfall

Incidensen var 11 fall per 100 000 invånare 2017 och det totala antalet fall 1145, vilket var en nedgång sedan föregående år. Nedgången berodde framförallt på att färre fall smittats utomlands.

Figur 1. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt 2008–2017.

Graf som visar incidensen av giardiainfektion 2008-2017

Ålder och kön

Av de inhemska fallen 2017 var medianåldern 37 år med spridning mellan 1 till 90 år. Av dessa var 32 (17 procent) barn under 10 år.

Av de utlandssmittade fallen 2017 var medianåldern 16 år med spridning mellan 0 till 88 år. Bland dessa var 371 (42 procent) barn under 10 år (figur 2).

Figur 2. Antalet fall per åldersgrupp som smittats utomlands respektive i Sverige under 2017.

Graf som visar antalet fall av giardiainfektion per åldersgrupp och var smittad under 2017

De senaste åren har fler män än kvinnor smittats av giardia, såväl bland inhemska som utlandssmittade, och så även år 2017. Bland de som smittats i Sverige var 113 män (60 procent) och 74 kvinnor (40 procent). Av de utlandssmittade var 476 män (53 procent), 413 kvinnor (46 procent). För ett fall saknas uppgift om kön.

Smittland

Under 2017 rapporterades 187 fall (16 procent) som smittade i Sverige och 890 fall (78 procent) som smittade utomlands. Flest fall rapporterades från Indien (92 fall), Syrien (76 fall) och Somalia (54 fall). Liksom under de senaste åren var närmare hälften av de utlandssmittade barn yngre än 10 år.

Utbrott

Inga utbrott i Sverige med giardiainfektion har kommit till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2017.

Sammanfattande bedömning

Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta och vanligen smittas runt 80 procent av fallen utomlands. Var fallen har smittats beror till stor del på flyktingströmmarna. Bland personer som nyligen kommit till Sverige och som bar på smitta utan att ha symtom var andelen barn (0–9 år) 82 procent. Giardiainfektion och bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn. Infektionen hos barnen upptäcktes främst genom screening. Socialstyrelsen rekommenderar screening/undersökning med mikroskopi av asylsökande barn i förskoleåldern vid hälsoundersökning, (SOSFS 2011:11), men inte för vuxna. Övriga familjemedlemmar inklusive de vuxna i familjen screenas ofta om barnet har en giardiainfektion. Förmodligen finns ett stort mörkertal, då även vuxna kan vara symtomfria och därmed inte kommer att provtas.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om giardiainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar