Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2003

Både det totala antalet anmälda fall och antalet anmälda inhemska fall låg under 2003 på samma nivå som året innan.

70 % av fallen var som vanligt smittade utomlands och då framförallt i Irak, som i stort sett anges lika frekvent som smittland som Sverige.

Månadsfördelningen av fall liknade tidigare år. Om något mönster gick att skönja var det en topp under tidig vår, lite nedgång under mitten av sommaren och en ny topp under hösten.

Ålders- och könsfördelningen av inhemska giardiafall liknade den från tidigare år. En något övervägande del av de smittade var män. Nära en tredjedel av fallen var under tio års ålder och dessutom kunde en relativt kraftig insjuknandetopp ses i åldersgruppen 30-39 år, både bland män och kvinnor. Även det totala antalet giardiafall var fördelat som tidigare år på kön och åldersgrupper. Männen dominerade, liksom småbarnsgruppen. För cirka 10 % av de anmälda fallen var könet okänt.