Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2008

Trender

Under 2008 rapporterades totalt 1 530 fall av giardiainfektion. Jämfört med 2007 var det en ökning med 8 %. Antalet inhemskt smittade 2008 var 222, vilket var ungefär lika många som föregående år. Giardiainfektionerna har sedan 2005 ökat med 33 %.

Kön och ålder

Närmare hälften (46 %) av samtliga fall var yngre än 15 år och en majoritet av dessa yngre än 4 år. Av dem som rapporterades smittade i Sverige var nästan en fjärdedel (50) barn i åldersgruppen 0–4 år. Fördelningen mellan könen var relativt jämn, både bland de inhemskt smittade och bland dem som smittats utomlands.

Smittland, smittort

Av de inhemska fallen rapporterades de flesta i Stockholm (406 personer). Bland dem som rapporterades med utlandssmitta var främsta smittland Irak och Indien.

Smittväg

Främsta smittväg bland samtliga fall var mat, men bland de inhemskt smittade övervägde personkontakt. En person hade smittats sexuellt.

Utbrott

Från Skåne rapporterades ett daghemsutbrott. 58 barn provtogs varav 6 var positiva för giardia. Av de 17 provtagna i personalen var samtliga negativa. Vid provtagning i barnens familjer upptäcktes ytterligare 6 fall.

I Västra Götaland upptäcktes ett utbrott på ett daghem i februari som troligtvis pågått under en längre tid. 65 personer provtogs och 5 barn, 5 familjemedlemmar samt en person ur daghemspersonalen testades positiva. Troligen har fler utbrott förekommit i landet under året som inte rapporterats.

Genotypning

Sju olika genotyper av Giardia intestinalis, A-G, finns beskrivna. Av dessa har A och B påträffats både hos människa och olika däggdjur. Sedan april 2007 pågår vid SMI en studie av giardia-genotyper hos människa. Studien är ett samarbete med Karolinska Sjukhuset och Smittskyddsenheten i Stockholm och syftar till att kartlägga vilka genotyper som förekommer hos inhemska och importerade fall samt till att utvärdera vilka metoder som är bäst lämpade för smittspårning. Under 2008 genotypades Giardia-isolat från 105 patienter. Tre av dessa patienter hade subvarianter av genotyp A som liknade dem som tidigare påvisats hos enstaka djur i Sverige.