Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 1252 fall av giardiainfektion. Incidensen för de fall som smittades i Sverige var 2,25 per 100 000 invånare och år (figur 1). Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta och vanligen smittas runt 80 procent av fallen utomlands. Under 2018 rapporteras 230 fall ha smittats i Sverige, 949 fall smittade utomlands och för 73 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=113), Eritrea (n=76) och Somalia (n=72). Var fallen har smittats beror till stor del på vart vi reser men också på flyktingströmmarna. Bland asylsökande som bar på smitta utan att ha symtom var andelen barn (0-9 år) 86 procent. Giardiainfektion och bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn. Infektionen alternativt bärarskap hos barnen upptäcktes främst genom screening.

Av de inhemska fallen var medianåldern 29 år (spridning 1 till 92 år). Av dessa var 27 procent (n=61) barn under 10 år. Av de utlandssmittade fallen var medianåldern 11 år (spridning 0 till 80 år). Bland dessa var 47 procent (n=445) barn under 10 år (figur 2). De senaste åren har fler män än kvinnor smittats av giardia, såväl bland inhemska som utlandssmittade, och så även under 2018. Bland de som smittats i Sverige var 66 procent män (151 män och 79 kvinnor). Bland de utlandssmittade var 52 procent män (496 män och 453 kvinnor). Inga utbrott av giardiainfektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2018.

Socialstyrelsen rekommenderar screening/undersökning med mikroskopi av asylsökande barn i förskoleåldern vid hälsoundersökning, (SOSFS 2011:11 och SOSFS 2013:25), men inte för vuxna vilket kan förklara den stora andelen infekterade barn i gruppen utlandssmittade. Övriga familjemedlemmar inklusive de vuxna i familjen screenas ofta om barnet har en giardiainfektion.

Figur 1. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2009–2018

Graf över incidensen av giardiainfektion i Sverige åren 2009-2018

Figur 2. Antalet fall per åldersgrupp som smittats i Sverige respektive utomlands under 2018.

Graf över antalet fall av giardia smittade i Sverige och utomlands 2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om giardiainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)