Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Giardiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Giardiainfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 1102 fall av giardiainfektion i Sverige motsvarande en incidens av 10,7 per 100 000 invånare (figur 1). Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta och vanligen smittas runt 20 procent av fallen i Sverige. Under 2019 rapporterades 18 procent som smittade i Sverige (n=193) och 78 procent som smittade utomlands (n=863). För 46 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=88), Etiopien (n=79) och Kenya (n=54). Var fallen har smittats beror till stor del på resemönster och flyktingströmmar. Bland asylsökande som bar på smitta utan att ha symtom var andelen barn (0-9 år) 81 procent. Bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn och upptäcks främst genom screening.
Av de inhemska fallen var medianåldern 31 år (spridning 1 till 86 år). Av dessa var 24 procent (n=46) barn under tio år. Av de utlandssmittade fallen var medianåldern 11 år (spridning 0 till 87 år). Bland dessa var 46 procent (n=401) barn under tio år (figur 2). De senaste åren har fler män än kvinnor smittats av giardia, såväl bland inhemska som utlandssmittade, och så även under 2019. Bland de som smittats i Sverige var 63 procent män (122 män och 71 kvinnor). Bland de utlandssmittade var 54 procent män (468 män och 394 kvinnor). Inga utbrott av giardiainfektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2019.

Figur 1. Incidensen av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2010–2019.

Figur 2. Antalet fall per åldersgrupp som smittats i Sverige respektive utomlands under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om giardiainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019