Antalet anmälda fall var på samma nivå som året innan. De anmälda fallen har till mycket stor del utgjorts av symptomfria bärare bland flyktingar och invandrare. Därmed har antalet rapporterade fall, liksom för amöbainfektion, snarast speglat förhållandena i de länder från vilka de flyktingar som undersökts kommit. De senaste fem åren har en svagt minskande trend kunnat observeras, både vad gäller totalantalet fall och antalet inhemskt smittade personer.

Vid ett vattenburet utbrott insjuknade 15 personer och hos en av dessa isolerades Giardia. Utbrottet berodde på att bevattningsvatten från en sjö kopplats in lokalt och använts som dricksvatten.