Även detta år låg både det totala antalet och antalet inhemska anmälda giardiafall på samma nivå som föregående år.

En stor del av de infekterade personerna ådrog sig smittan utomlands, framför allt i Irak och Indien. Fördelningen av de inhemska giardiafallen över landet liknade den föregående år. I Stockholm, som generellt brukar ha högsta incidensen, ökade anmälningsfrekvensen ytterligare. I Skåne observerades en tydlig minskning.

2004 anmäldes mer än tre femtedelar av fallen under årets andra hälft. Från augusti och fram till årets slut skedde varje månad en successiv ökning av antalet anmälda fall. Ålders- och könsfördelningen såg likadan ut som tidigare.

Misstänkta inhemska smittkällor som uppgavs var mat/vatten (45 %) och personkontakt (23 %).