Sedan 1999 har antalet rapporterade fall med giardiainfektion minskat varje år men under 2006 ökade antalet fall med 11,4 % jämfört med 2005. Det totala antalet fall var 1 282.

Av samtliga fall var 42 % yngre än15 år med en tyngdpunkt på barn under 4 år och av dem som smittats i Sverige var cirka en tredjedel i åldersgruppen 0–4 år. Fördelningen mellan könen var relativt lika.

25 % av fallen rapporterades smittade i Sverige och då främst i storstadsregionerna Stockholm och Skåne. Av dem som rapporterades med utlandssmitta var främsta smittland Indien, Irak och Thailand. De flesta hade smittats via mat och vatten. 5 personer hade smittats sexuellt, samtliga i Sverige.

7 olika genotyper av Giardia intestinalis, A-G, finns beskrivna. Av dessa har genotyp A och B påträffats hos både människa och olika däggdjur medan övriga genotyper är värdspecifika. En pågående studie av giardiagenotyper hos olika svenska djur visar att de allra flesta av de undersökta djuren har värdspecifika genotyper vilket innebär att risken att bli smittad av Giardia från djur är liten. Metodik för genotypning med PCR-RFLP vid giardiautbrott finns nu uppsatt vid SMI.

Under året rapporterades 7 utbrott med giardiainfektion på förskolor i landet. Ett utbrott rapporterades under januari från 2 förskolor och 3 familjedaghem norr om Stockholm. 28/52 (54 %) av barnen och 1/9 i personalen visade sig efter provtagning vara positiva för G. intestinalis. Sammanlagt var 42 personer positiva för Giardia. Molekylärbiologisk typning av Giardia från 31 personer representerande de olika enheterna visade att alla isolat hade en gemensam subgenotyp; A3. Något säkert samband mellan de olika enheterna kunde dock inte fastställas, då det saknas kunskap om hur vanlig denna subgenotyp är bland humana giardiafall i Sverige.

Från Skåne rapporterades 5 utbrott. Från en mindre ort i Skåne rapporterades utbrott vid 3 olika förskolor. De startade i maj, augusti respektive oktober. I Malmöregionen började ett utbrott i september och under oktober hade man ett utbrott vid en förskola på ytterligare en ort i länet. Även från Sundsvallstrakten rapporterades ett utbrott vid en förskola under hösten.