Under 2007 rapporterades totalt 1419 fall med giardiainfektion. Efter en minskande trend under hela 2000-talet ökade det totala antalet fall under de två senaste åren.

De inhemska fallen har i stort sett minskat under 2000-talet. Efter en ökning under 2006 (till 324) sjönk antalet under 2007 till 216.
De flesta hade smittats via mat och vatten. 3 personer hade smittats sexuellt.
Bland samtliga fall var 45 % yngre än 15 år med en tyngdpunkt på åldrarna under 4 år, och av dem som smittats i Sverige var 22 % i åldersgruppen 0–4 år. Fördelningen mellan könen var relativt lika bland de inhemskt smittade medan det totalt var 25 % fler män än kvinnor.

Av de inhemska fallen rapporterades de flesta i Stockholm och Skåne. Bland dem som rapporterades med utlandssmitta var främsta smittland Irak och Indien.

Från Skåne rapporterades 6 daghemsutbrott med ­giardiainfektion varav ett stort utbrott då 21 barn insjuknade. Dessutom rapporterades 4 familjeutbrott därifrån. Troligen har fler utbrott förekommit i landet, men dessa finns inte rapporterade.

Det finns 7 olika genotyper av Giardia intestinalis, A-G, beskrivna. Av dessa har A och B påträffats både hos människa och olika däggdjur. Sedan april 2007 pågår vid SMI en studie av giardia-genotyper hos människa. Studien är ett samarbete med Karolinska Sjukhuset och Smittskyddsenheten vid Stockholms läns landsting och syftar till att kartlägga vilka genotyper som förekommer hos inhemska och importerade fall, samt till att utvärdera vilka metoder som är bäst lämpade för smittspårning. Resultaten hittills visar förekomst av genotyp B i ca 70 % av de undersökta isolaten.