Trender

Under 2009 anmäldes totalt 1 211 giardiafall, vilket är en minskning med cirka 20 % sedan 2008. Antalet inhemskt smittade personer var 142, det lägsta sedan början av 2000-talet. Den ökning som observerats under de senaste fem åren både vad gäller det totala antalet och inhemskt smittade har alltså avstannat. Vad minskningen beror på är oklart.

Ålder och kön

Ålders- och könsfördelningen var likartad bland inhemska och samtliga fall. En stor andel barn i åldersgruppen 1–9 år, medan få ungdomar och unga vuxna anmäldes. I 30–40-årsåldern, kanske bland småbarnens föräldrar, var infektionen vanligare igen. Fördelningen mellan könen var relativt lika.

Smittland och smittort

12 % av fallen rapporterades smittade i Sverige och då främst i storstadsregionerna Stockholm och Skåne. De länder där flest resenärer smittades var Somalia, Indien och Irak.

Smittväg

Vanligaste rapporterade smittväg var mat, både bland samtliga fall och inhemskt smittade fall. Endast ett fåtal smittades sexuellt, men annan form av personkontakt var en relativt vanlig smittväg.

Utbrott

Inga utbrott rapporterades under året.