Under 2010 anmäldes totalt 1 312 giardiafall, vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2009. Antalet fall som angavs ha smittats i Sverige ökade med så mycket som 35 % och landade på 191 anmälningar (Figur).

Giardiainfektion

Figur. Antal anmälda fall med giardiainfektion 1997–2010.

Ålder och kön

Ålders- och könsfördelningen var likartad bland inhemska och samtliga fall. En stor andel var barn i åldersgruppen 1 till 9 år, medan få ungdomar och unga vuxna anmäldes. I 30- till 40-årsåldern var infektionen vanligare bland de inhemska fallen. Fördelningen mellan könen var relativt jämn. Bland de inhemska fallen var 47 % kvinnor.

Smittland och smittort

De inhemskt smittade personerna utgjorde 15 % av samtliga fall 2010. 98 av de inhemska fallen kom från Stockholms län, där incidensen också var högst, 4,8.
Av dem som rapporterades smittade utomlands var vanligaste smittland Somalia (183 fall) och Indien (129 fall). För Somalia speglade den höga siffran till stor del flyktingströmmar, då landet var ett av de vanligaste ursprungen för asylsökande till Sverige under året. Vad gäller Indien var det framför allt hemvändande svenska turister som diagnostiserades med smittan.

Smittväg

Vanligaste rapporterade smittväg för samtliga anmälda fall var mat (17 %). 71 personer angavs ha smittats via vatten, 4 genom sitt yrke och för 1 fall rörde det sig om sexuell smitta. För de inhemskt infekterade personerna smittades den största andelen (24 %) genom kontakt med en annan sjuk person.

Utbrott

Inga utbrott rapporterades till SMI under året.