Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 670 fall av giardiainfektion i Sverige vilket motsvarar en incidens av 6,5 per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med drygt 40 procent jämfört med 2019. Minskningen sågs både bland de som smittats utomlands och i Sverige.

Giardiainfektion är framför allt en utlandssmitta där antalet fall varierar med resemönster och flyktingströmmar. Cirka 70 procent smittades utomlands (n=470) under 2020 jämfört med 2019 (77 procent). Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=57) följt av Kenya (n=44) och Eritrea (n=28). Medianåldern bland utlandssmittade fall var 14 år (spridning 0–78 år) och 47 procent var barn under tio år (n=221; figur 2). I gruppen med högre förväntad prevalens (asylsökande) som bar på asymtomatisk smitta var 83 procent barn 0–9 år (n=131). Bärarskap av giardia är generellt vanligare hos barn och upptäcks främst genom screening.
Även bland de som smittats i Sverige sågs en minskning (22 procent). Bland dessa var medianåldern 14 år (spridning 1–92 år) och 22 procent (n=32) var barn under tio år. För 55 fall saknades information om smittland.

Figur 1. Incidensen av giardiainfektion bland fall smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av giardiainfektion. Kraftig nedgång 2020.

Figur 2. Antalet fall per åldersgrupp som smittats i Sverige respektive utanför Sverige under 2020.

Stapeldiagram över antalet fall av giardiainfektion per åldersgrupp. Barn upp till 9 år dominerar.

Läs mer