Antalet rapporterade tularemifall har varierat mycket mellan olika år. Efter ett år med många fall har det följt några år med få fall, därefter åter ett år med större antal och så vidare. År 2000 var ett år med många fall, totalt 464, vilket är det högsta antalet rapporterat sedan 1970. Åldersfördelningen liknade den från tidigare år, med de flesta fallen i åldrarna 30 – 60 år. Liksom tidigare var det en lätt övervikt av män bland fallen.

De flesta fallen av tularemi smittas under senare delen av sommaren och tidig höst, även om det under detta år rapporterades fall långt in i november. Tidigare år har de flesta fallen rapporterats från ett begränsat geografiskt område. Ökningen av antalet fall ses i dessa områden, men dessutom har ett stort antal fall rapporterats från landsting som tidigare sett få eller inga fall av tularemi. Eftersom perioden då smittan sker är en tid då många vistas på andra orter än hemorten kan det vara svårt att tolka denna trend.

Det har skett en spridning av tularemi in i nya områden och nästan hälften av årets fall har smittats i landsting där tularemi tidigare varit sällsynt.