År 2006 anmäldes totalt 241 fall av tularemi, varav 232 personer hade smittats i Sverige. Det var ungefär samma antal som de två föregående åren, annars har variationen tidigare varit stor mellan olika år.

Liksom tidigare år anmäldes fler män (59 %) än kvinnor och majoriteten av de infekterade personerna var i åldern 30–70 år.

Tularemianmälningarna började komma in under juli, för att sedan nå en toppnivå under augusti-september och slutligen mattas av under höstmånaderna.

Det senaste decenniets spridning av tularemi söderut från Norrlandslänen höll i sig även 2006, då 88 % av de inhemska fallen rapporterades från områden som tidigare räknats som icke-endemiska. Flest fall (68) anmäldes från Värmland. Vad denna spridning beror på är ännu oklart.

Vanligen är det myggor som sprider tularemi i Sverige. 2006 uppgavs 56 % av fallen ha smittats genom insektsbett.