Trender

Under 2008 anmäldes 382 fall av harpest. Även om antalet alltid varierar kraftigt mellan åren är detta ovanligt många anmälningar och man får gå tillbaka till toppåret 2003 för att hitta en lika hög siffra.

Ålder och kön

Ålders- och könsfördelningen såg ut som tidigare år. Majoriteten av de smittade personerna var mellan 40 och 70 år och 58 % var män.

Smittland

Figur. Spridning av harpestfall
Figur. Spridning av harpestfall

Det stora flertalet, 98 %, angavs ha smittats i Sverige. 3 personer hade smittats i Finland och för resterande fall var smittlandet okänt.

Geografisk fördelning

Anmälningarna dominerades av personer som infekterats i norra delen av landet och då företrädesvis i Gävleborgs län. Efter att under det senaste decenniet ha smugit sig alltmer söderut i landet tycks harpesten sålunda, åtminstone tillfälligt, ha dragit sig tillbaka till de områden där infektionen tidigare förekom endemiskt. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom att infektionen dyker upp på vissa ställen under vissa perioder, och var bakterien gömmer sig mellan dessa tillfällen.

Säsongsvariation

Liksom tidigare år anmäldes majoriteten av fallen under sensommar och höst med 84 % under augusti till oktober.