Trender

Under 2009 anmäldes 244 fall av harpest, vilket är en minskning med 36 % jämfört med 2008. Vad detta beror på är oklart, men kraftiga svängningar i antalet harpestfall mellan åren är inte ovanligt.

Ålder, kön och smittland

Liksom tidigare år anmäldes fler sjuka män än kvinnor (58 %). Majoriteten av de smittade personerna var i åldern 30–70 år. Incidensmässigt sågs en mindre topp även för 5–9-åringarna.

Det stora flertalet fall, 99 %, angavs ha smittats i Sverige. Resterande 3 personer hade infekterats i Finland, Norge och Kanada.

Geografisk fördelning

De flesta fallen anmäldes från Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Av dessa hade Värmland den ojämförligt högsta incidensen (24). Efter att harpesten tidigare under 2000-talet dragit sig alltmer söderut i landet, höll sig infektionen under 2009 både i de klassiskt endemiska områdena och strax söder om dessa. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom att infektionen dyker upp på vissa ställen under vissa perioder och var bakterien gömmer sig mellan dessa tillfällen.

Säsongsvariation

Infektionen kan spridas under hela året, men det är absolut vanligast under sensommaren. Under 2009 insjuknade 80 % av fallen under augusti och september.