Under 2010 anmäldes 484 fall av harpest, vilket i princip är en dubblering av antalet fall från 2009. Vad detta beror på är oklart, men kraftiga svängningar i antalet harpestfall är inget ovanligt. Årets topp var den högsta sedan 2003, då 617 fall anmäldes.

Ålder och kön

Liksom tidigare år anmäldes fler sjuka män (64 %) än kvinnor. Majoriteten av de smittade personerna var i åldern 40 till 70 år. Den generella ökning av fall som skedde under året fördelade sig något ojämnt över åldersgrupperna med en oproportionerligt stor ökning i 60–80-årsåldern.

Smittland

98 % av fallen angavs ha smittats i Sverige. För 8 fall sakna¬des smittland i anmälan och i Estland, Finland och Spanien infekterades 1 fall för var land.

Geografisk fördelning

De flesta fallen anmäldes från Jämtlands, Örebro, och Stockholms län. Av dessa hade Jämtland den ojämför-ligt högsta incidensen, (62). Jämtlands, Stockholms, Södermanlands och Västernorrlands län uppvisade den högsta incidensen på de senaste tio åren. Under 2010 var harpestfallen spridda över stora delar av mellersta och norra Sverige. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom att infektionen dyker upp på vissa ställen under vissa perioder och var bakterien gömmer sig mellan dessa tillfällen.

Säsongsvariation

Infektionen kan spridas under hela året, men det är absolut vanligast under sensommar- och höstmånaderna. Under 2010 anmäldes som vanligt ett försumbart antal fall (2 %) under årets första sex månader. Fallrapporterna började öka i antal under juli för att nå sin kulmen under oktober. Toppen av rapporterade fall inföll under 2010 någon månad senare än den brukar, men vad detta beror på är oklart. Förmodligen kan vädret ha haft en viss inverkan (Figur).

Harpest

Figur. Säsongsvariation av antalet anmälda harpestfall 2007–2010.