Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 107 fall av harpest vilket är fler än under 2017 (n=87). Incidensen under 2018 var 1,0 fall per 100 000 invånare men kan variera kraftigt mellan olika år. Incidensen var i genomsnitt högre efter 1992 än perioden innan men trenden är inte statistiskt säkerställd (figur 1). För samtliga rapporterade fall under 2018 var medianåldern 51 år (spridning 1-88 år) med något fler fall i de allra yngsta respektive äldsta åldersgrupperna jämfört med tidigare år. Av fallen var 61 procent män (n=65) och som tidigare år var andelen fall störst hos män i åldersgruppen 40 år eller äldre (49 procent; figur 2). Etthundratre fall smittades i Sverige och för de resterande fyra fallen är smittland okänt. Fallen rapporterades framförallt från Norrlands- och Svealandsregionerna samt nordvästra området i Västra Götalandsregionen (figur 3). Region Dalarna var den region med flest drabbade (24 fall), följt av Region Stockholm (17 fall) och region Örebro (15 fall). Harpestsäsongen 2018 startade i likhet med tidigare år under sommaren för att kulminera med flest antalet fall under augusti och september och sedan sakteligen avta fram till vintern (figur S1).

Figur 1. Harpestincidens med tillhörande trendkurva under åren 1973-2018.

Figur 1. Harpestincidens med tillhörande trendkurva under åren 1973-2018.

Figur 2. Incidens för harpest, fördelat mellan män och kvinnor i åldersgrupper under 2018.

Figur 2. Incidens för harpest, fördelat mellan män och kvinnor i åldersgrupper under 2018.

Figur 3. Karta över harpestincidens per region.

Figur 3. Karta över harpestincidens per region.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om harpest
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)