Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 268 fall av harpest motsvarande en incidens på 2,6 fall per 100 000 invånare. Det är cirka en fjärdedel jämfört med antalet fall under utbrottsåret 2019 (n=1048, incidens 10 fall per 100 000 invånare) men återspeglar sett över en längre tidsperiod ett ganska genomsnittligt år (figur 1). Flest fall rapporterades mellan mitten av augusti och mitten av september, vilket stämmer överens med ett normalår (figur 2). Medianåldern var 54 år (spridning 0–87 år). Liksom tidigare år rapporterades fler män (63 procent) än kvinnor med harpest och för båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 40–79 år (figur 3). För samtliga fall utom 14 angavs Sverige som smittland.

Flest fall och högst incidens rapporterades från Norrbotten, som stod för 32 procent av det totala antalet rapporterade fall (n=87; incidens 35 fall per 100 000 invånare), följt av Värmland (n=40; 14 fall per 100 000 invånare) (figur 4).

Antalet fall av harpest kan variera mellan år och regioner. År 2020 blev ett mellanår avseende det totala antalet fall men med förhöjda sjuktal i Norrbotten och Värmland. Orsaken till variationer mellan år och platser är inte känd men sannolikt är populationer av värddjur och insektsvektorer som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse.

Figur 1. Harpestincidens för åren 1997–2020.

Stapeldiagram över incidensen av harpest. En topp nåddes 2019, 2015 och 2012.

Figur 2. Antalet fall av harpest fördelade per vecka år 2020 och som ett genomsnitt för perioden 1997–2019.

Stapeldiagram över antalet fall av harpest över året. En kraftig topp nåddes på hösten 2020.

Figur 3. Incidens per åldersgrupp fördelat mellan män och kvinnor samt totalt under 2020.

Stapeldiagram över fördelning av harpest på kön och ålder. Män 60-79 år dominerar.

Figur 4. Incidensen för harpest åren 2015–2020 uppdelat per region. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare.

Kartor över fördelningen av harpest i landet. Norrland och Värmland dominerar.

Läs mer