Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2001

Under år 2001 rapporterades 1 517 fall av hepatit B-infektion. För 1 090 av dessa inkom klinisk anmälan med epidemiologiska uppgifter från behandlande läkare. Övriga anmäldes enbart från diagnostiserande laboratorium. För ett stort antal av de laboratorieanmälda fallen finns sedan lång tid tillbaka en klinisk anmälan, och de är alltså inte nya fall i egentlig mening utan bara i det nya rapporteringssystemet som innehåller data fr.o.m. 1997.

Akut infektion

Tvåhundrafemton fall av akut infektion anmäldes, vilket var tio färre än föregående år. Ökningen bland intravenösa missbrukare fortsatte även under 2001, 119 fall mot 110 under år 2000, men antalet sexuellt smittade, 60 fall, var i samma storleksordning som föregående år. I 21 fall var smittvägen okänd, fem uppgav att de smittats utomlands. Av de 53 svenskar som smittades sexuellt hade tio smittats utomlands (Figur 4b).

Fem procent av fallen var mellan 15 och 19 år gamla, 17 % mellan 20 och 24 år och 18 % mellan 25 och 29 år. Fyra barn anmäldes under året – ett nyanlänt adoptivbarn i förskoleålder, en femåring som smittats under utlandsvistelse, ett nyanlänt flyktingbarn och en tolvårig pojke som smittats av kamrat.

Inga fall av yrkesrelaterad smitta bland sjukvårdspersonal rapporterades.

Hepatit B, bärare

Av 859 anmälda personer var 753 av utländsk härkomst, och alla utom ett fåtal smittade i sina ursprungsländer. Etthundrasex av de anmälda fallen var svenskar. Av dessa hade 56 smittats via intravenöst missbruk, sju sexuellt och två troligen via blodtransfusion. För 35 personer var smittvägen oklar.