Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2003

Inte sedan mitten av 80-talet har antalet akuta hepatit B-infektioner legat så högt som under år 2003 och intravenöst missbruk var den dominerande smittvägen. Totalt anmäldes 372 fall och 216 hade smittats via sitt missbruk.

Även antalet sexuellt smittade ökade jämfört med föregående år, 103 personer mot 77 år 2002. I knappt 50 fall var smittvägen oklar eller vid tiden för anmälan fortfarande okänd. Minst 90 % av fallen hade smittats i Sverige. Medelåldern var 30 års och endast två barn i förskoleålder insjuknade, ett nyanlänt adoptivbarn och ett barn som smittats under sjukhusvård i sitt ursprungsland. Inga fall av yrkesrelaterad smitta rapporterades.

Intravenöst missbruk

Av de 216 personerna som smittats via missbruk var 165 män och 51 kvinnor. Åldersfördelningen har inte ändrats över tiden, ca 26 % var mellan 17 och 24 år gamla, 26 % mellan 25 och 29 år. Medelåldern var 30 år för både män och kvinnor. Skåne rapporterade, i likhet med förra året, flest fall, 44 personer. Den största ökningen inträffade i Östergötland som hade 30 fall mot bara ett fåtal under tidigare år. Även Örebro och Stockholm hade ett ökat insjuknande bland missbrukare.

Sexuell smittväg

52 män och 51 kvinnor hade smittats sexuellt. Medelåldern för kvinnor var 28 år, för män 33 år. De yngsta var två flickor 16 år gamla. De landsting som rapporterat flest fall med sexuell smittväg var samma landsting som hade flest fall bland iv-missbrukare. Minst 80% hade smittats I Sverige. Sju män hade smittats i Thailand.

Kronisk infektion, ”bärare”

Något fler fall med kronisk infektion anmäldes under år 2003, mot drygt 900 de närmast föregående åren. 1042 var av utländsk härkomst och nästan samtliga hade smittats i sina ursprungsländer, framför allt länder i Asien och Afrika, för ca 100 fall saknades uppgift om smittland. Medelåldern var 33 år, 14 var barn i förskoleålder. De 123 svenskar som befunnits vara hepatit B-bärare var framförallt smittade via missbruk.