Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2005

Trender

Efter en topp under 2003 har antalet nyanmälda fall av akut hepatit B minskat något till 217 fall under 2005. Det har under senare år varit en hel del ganska kraftiga fluktuationer av antalet anmälda fall som berott på utbrott bland missbrukare i olika delar av landet, och det är omöjligt att säga om den neråtgående trenden är stabil.

Även när det gäller antalet nyanmälda bärare av hepatit B ses en svagt neråtgående trend. I samband med Balkan-krisen ökade antalet fall av hepatit B-bärare kraftigt i början på 90-talet genom immigration därifrån. Det stora inflödet då tycks inte ha haft någon större inverkan på smittspridningen i Sverige.

Hepatit B 1990–2005
Hepatit B 1990–2005

Geografisk spridning

Minskningen av antalet akuta infektioner har framförallt skett i de landsting där man hade utbrott under 2003.

Kön och smittväg

Av de 217 fallen med akut infektion var 130 män, 87 kvinnor. Intravenöst missbruk angavs som smittväg för knappt 40 % av fallen, dubbelt så många män som kvinnor. Även sexuell smitta stod för 40 % men här är könsfördelningen jämn. Fem personer uppgavs smittade via sjukvård utomlands, en kvinna smittades via blodtransfusion i Sverige. I 17 % av de akuta fallen är smittvägen oklar eller inte angiven på anmälan.

Ålder

Medelåldern för kvinnor med akut infektion var 31 år, för män 35 år. Av de intravenösa missbrukarna var cirka 30 % i åldersgruppen 15–24 år, lika för män och kvinnor, men i den sexuellt smittade gruppen var 48 % av kvinnorna, 14 % av männen i åldersgruppen 15–24 år.

Smittland

Av de akuta fallen är 80 % inhemskt smittade, av de 40 personer som smittats utomlands är drygt en tredjedel smittade i Asien, främst Thailand.