Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2006

Totalt anmäldes 1 208 fall av hepatit B och kliniska anmälningar med epidemiologiska uppgifter för 1 024. Antalet nyanmälda hepatit B-bärare ökade något jämfört med 2005. De flesta av dessa 856 fallen var smittade före ankomst till Sverige.

Akut hepatit B

Under 2006 registrerades 162 fall av akut hepatit B, vilket är den lägsta årssiffran sedan 1998. En nedåtgående trend av akut hepatit B ses efter en topp 2003 (se figur).

Hepatit B

Figur. Antalet akuta hepatit B-fall i Sverige 1991–2006 fördelade på smittvägar

Av de 162 personerna med akut infektion var 57 kvinnor och 105 män. Medelåldern bland fallen var 33 år för kvinnor och 35 år för män. Sverige angavs som smittland för 112 av fallen. Intravenös smitta stod för 40 % av fallen, lika stor andel hade smittats sexuellt och smittvägen var okänd eller uppgift saknades för 18 % av fallen. 1 person var smittad via sjukvård i Bangladesh. 2 barn i förskoleålder med akut infektion anmäldes, båda från familjer som nyligen kommit till Sverige från högendemiska länder.

Intravenöst missbruk uppgavs som smittväg för 18 kvinnor, medianålder 32 (18–49 år), och 45 män, medianålder 30,5 (17–48 år). Av dem som smittats via missbruk hade 32 även en sedan tidigare känd hepatit C-infektion. För hälften av kvinnorna uppgavs sex som smittväg. Av dem hade en tredjedel (64 %) smittats utomlands. I åldersgruppen 15–24 år angav 8 av 14 sexuellt smittade kvinnor att de smittats under utlandsvistelse. Hälften av de sexuellt smittade männen hade smittats utomlands, främst i Thailand. Generellt ökade andelen utlandssmittade 2006 jämfört med året innan.

Blodgivarscreening hepatit B, C och hiv 2006