Hepatit B klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit B är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2007

Totalt anmäldes 1 465 fall, varav kliniska anmälningar inkom för 1 312. Både akuta fall och kroniska infektioner var fler än under det föregående året.
Akut hepatit B

Under år 2007 registrerades 201 fall (125 män, 76 kvinnor) akut hepatit B, en ökning med cirka 20 % jämfört med 2006. Den neråtgående trend som setts de senaste 3 åren har därmed brutits. Det är främst sexuell smitta som har ökat, 91 fall mot 64 fall 2006. Antalet som smittats via intravenöst missbruk är däremot på samma nivå som år 2006, 62 fall 2007 mot 63 fall år 2006.

Av de 51 sexuellt smittade männen hade 23 smittats utomlands, varav 15 i Thailand. Medianåldern var 36 år (22–67 år). Av de 41 kvinnor som smittats sexuellt uppgavs utlandssmitta i 5 fall. Medianålder för kvinnorna var 22 år (13–48 år).

Av de 62 som smittats genom intravenöst missbruk var 43 män och 19 kvinnor. Medianålder för männen var 29 år (20–62 år) och för kvinnorna 26 år (18–40 år).
För ca 15 % av anmälningarna var smittvägen okänd eller inte angiven.

Hepatit B

Figur. Antalet akuta hepatit B-fall fördelade på smittvägar 1993–2007.

Kronisk infektion

1 022 personer med symptomfri/kronisk infektion anmäldes under 2007. Minst 90 % av dem var smittade för ankomst till Sverige.